پنج شنبه ٠٧ ارديبهشت ١٣٩٦
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی
دکتر عزیز رضاپور  

رشته تحصیلی و محل اخذ مدرک:  دکتری تخصصی اقتصاد سلامت از دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس پست الکترونیک:

rezapoor_a57@yahoo.com

لیست مقالات:
 1. بررسی وضعیت هزینه تخت - روز بستری و شاخص‌های عملکردی مرتبط با آن در  بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجله علمی- پژوهشی مدیریت سلامت، شماره18، زمستان 1383.
 2. عملکرد نهاده‌های تولید در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سال‌های 1381- 1371، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1385.
 3. تخمین تابع تولید بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال‌های 1383- 1375، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1385.
 4. هزینه یکای خدمت در کانون‌های هزینه نهایی مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1385.
 5. مطالعه رفتار اقتصادی بیمارستان‌های عمومی- آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سال‌های 1383 -1375، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1385.
 6. برآورد تابع هزینه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال‌های 1384- 1377، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، زمستان1386.
 7. تحلیل بهره دهی- هزینه در بخش‌های مراقبت از بیمار مرکز آموزشی درمانی قدس با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1385، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تابستان 1387.
 8. مقایسه فراوانی عیوب انکساری در قبل، حین و بعد از ماه رمضان در مراجعین به بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 1383، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1385.
 9. هزینه خوابگاهی بیماران بستری و واریانس مالی در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1383، مجله علمی همای سلامت،1387.
 10. تعيين قيمت تمام شده خدمات تشخيصي- تصويری ارايه شده به بيماران در بيمارستان قدس1386، مجله علمی همای سلامت.1389
 11. برنامه‌‌ريزی استراتژيك در سيستم‌های مراقبت بهداشتي. مجله علمی همای سلامت. 1389
 12. مطالعه اثرات افزايش تعرفه‌های خدمات پزشكي و بيمارستاني بر شاخص قيمت بخش‌های اقتصادی با رهيافت داده - ستانده، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،1389
 13. مطالعه کارایی اقتصادی مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال‌های 1377 تا 1386. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،1388.
 14. تحلیل سر به سری در کانون های خدمات نهایی مرکز آموزشی-درمانی آلفای  دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1387، مجله علمی- پژوهشی مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران 1389.
 15. ارزیابی مدیریت اطلاعات در سیستم‌های بهداشتی از خانه بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان قزوین1387، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1389
 16. هزینه تولید اطلاعات در سیستم‌های بهداشتی از خانه بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان قزوین. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،1389
 17. تحلیل هزینه‌های همودیالیز در ایران، مجله علمی- پژوهشی پایش جهاد دانشگاهی، 1391.
 18. تعیین هزینه هتلینگ و بار مالی روز - بیمار بستری در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله علمی- پژوهشی طب و تزکیه. 1388  
 19. اصلاحات نظام سلامت- پیآمدهایی برای خدمات سلامت مولد، مجله علمی همای سلامت .1391
 20. هزینه سرانه تربیت دانشجو در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1387، مجله علمی همای سلامت. 1390
 21. مطالعه بهره‌ مندی از خدمات درمانی استان اصفهان1388. فصلنامه علمی- پژوهشی بیمارستان، 1390
 22. سنجش کارایی شهرستان‌های استان کرمان در دستیابی به شاخص توسعه انسانی (HDI) با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌‌ها (DEA) در سال‌های 80 و 86 ، مجله علمی- پژوهشی طب و تزکیه 1389
 23. ارزیابی اقتصادی برنامه معاينات دانش آموزان بدو ورود به مقاطع تحصیلی مختلف شهرستان كميجان سال1388. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوين،1391     
 24. تحلیل هزینه-خدمت در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال1387، مجله علمی پژوهشی طب و تزکیه. 1391
 25. مطالعه وضعیت تخصیص منابع نظام سلامت، فصلنامه علمی- پژوهشی بیمارستان، 1391     
 26. مطالعه دوره وصول و گردش مطالبات بیمارستان از سازمان‌های بیمه گر: مطالعه موردی بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم طی برنامه چهارم توسعه، فصلنامه علمی - پژوهشی بیمارستان،1391
 27. تخمین تابع تقاضای دارو در کشور جمهوری اسلامی ایران، مجله علمی- پژوهشی طب نظامی،1392 تابستان
 28. مطالعه فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی  بیمارستان. 1391
 29. مطالعه عوامل اثرگذار بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه، مجله علمی پژوهشی آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. تابستان 1390
 30. سوء مصرف مواد مخدر و ارتباط روش‌های مصرف با عوامل سنی در معتادان به مواد مخدر. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی.1391
 31. سنجش کارایی استان‌های کشور در دستیابی به شاخص توسعه انسانی(HDI) با روش تحلیل فراگیر داده‌ها. پذیرش از فصلنامه طب و تزکیه.1390 
 32. ساماندهی پست‎های سازمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. فصلنامه علمی- پژوهشی طب و تزکیه.22(2) .1392
 33. مطالعه رابطه بين سهم بازار شرکت‌های دارویی اصلی تأمین‌کننده شرکت پخش البرز و استراتژی‌های رقابتی آن‌ها، پذیرش از فصلنامه علمی- پژوهشی طب و تزکیه. 1391
 34. بررسی ارتباط علائم كليماتريك با سن يائسگی در زنان يائسه شهر گرگان. مجله علمی پژوهشی زنان، مامایی و نازایی1391
 35. بررسی عوامل محیطی موثر بر بروز اسهال در شهرستان تنگستان استان بوشهر در سال 1390. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. 11(2). 1392
 36. اعتبارسنجی خودارزیابی محققین از عملکرد تعیین شده در زمینه انتقال دانش در دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله علمی پژوهشی پیاورد سلامت. دوره7 . شماره5. 1392
 37. ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌های استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل نمودار پابن لاسو. فصلنامه علمی- پژوهشی طب و تزکیه.22(4). 1391
 38. تاثير آموزش تغذيه صحيح براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمايی. مجله علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت.سال1 شماره2 .1392
 39. ارتباط پیشینه جرم شناختی با اعتیاد به مواد مخدر در معتادان خود معرف. مجله دانشکده مامایی و پرستاری ارومیه.12(1). 1393
 40. مقایسه سلامت عمومی جانبازان شهر ایلام با سلامت عمومی همسران آنان. مجله علمی پژوهشی طب جانباز. سال ششم. شماره 21. 1392
 41. تاثیر ارزشیابی بر بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مجله علمی ادراک دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1389 
 42. ارزیابی مهارت‌های مدیریتی کارشناسان مسئول مراکز بهداشت استان قزوین سال 1387مجله علمی ادراک دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1389
 43. بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین از فرایند اصولی استریلیزاسیون. مجله علمی ادراک دانشگاه علوم پزشکی قزوین.1390
 44. فرآیند گام به گام تحلیل مدیریت بیمارستان از دیدگاه OPIK. مجله همای سلامت،1386.
 45. ارزشیابی سیستم مدیریت کیفیت بیمارستان، مجله همای سلامت،1387.
 46. بهبود کیفیت خدمات سرپایی در بیمارستان‌های سیستم بهداشت ملی انگلستان (با در نظر گرفتن خط مشی‌های مربوطه). مجله همای سلامت، 1389.
 47. نیازهای برآورده نشده سلامت و موانع دسترسی مرتبط با آن. مجله علمی پژوهشی مدیریت سلامت. 17 (57). 1393
 48. کشش درآمدی مخارج سلامت: پژوهش مقطعی مبتنی بر جمعیت در تهران- پذیرش در مجله علمی پژوهشی پیاورد سلامت
 49. عوامل اجتماعی- اقتصادی تعیین کننده وضعیت بهره مندی خانوارها از خدمات سلامت : مطالعه مقطعی در کلان شهر تهران، مجله علمی پژوهشی پیاورد سلامت، دوره9، شماره2، 1394
 50. ميزان توسعه يافتگی استان‌های کشور جمهوری اسلامی ايران؛ با تمرکز بر شاخص های بخش بهداشت و درمان.  مجله علمی پژوهشی مدیریت سلامت. 18 (59). 1394
 51. تعیین عدد پراکسید در روغن‌های مصرفی قنادی‌ها، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌های شهر گرگان در سال 1390. مجله طلوع بهداشت.1393. سال سیزدهم. شماره1
 52. بررسی مقایسه‌‌‌ای علل و شیوه‌های خودکشی منجر به مرگ ارجاعی به پزشکی قانونی طی سال‌های 1383 تا 1385 در استان ایلام. مجله علمی پزشکی قانونی. دوره 19. شماره4. 1393
 53. شناسایی الگوهای رفتاری مرتبط با سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان در سال 1388. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. سال اول. شماره4. بهار1393
 54. بررسی وضعیت سلامت و اقتصادی اجتماعی سالمندان استان ایلام در سال 1390. مجله دیابت و متابولیسم ایران. دوره 13(شماره 6). 1393
 55. وضعیت سلامت دهان و دندان سالمندان شهرستان گرگان در سال 1388. مجله دیابت و متابولیسم ایران. دوره 13(شماره 6). 1393
 56. ارتباط فاز آموزشی مدل پرسید با کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش فرهنگ سرای سالمندان تهران. مجله دیابت و متابولیسم ایران. دوره 13(شماره 6). 1393
 57. بررسی وضعیت نگرش پزشکان عمومی نسبت به پدیده سالمندی با استفاده از پرسشنامه کوگان. مجله دیابت و متابولیسم ایران. دوره 13(شماره 6). 1393
 58. عوامل موثر بر بهره مندی و دسترسی به خدمات سلامت: مطالعه مبتنی بر جمعیت در شهر کرمان. مجله مدیریت سلامت18(60).1394
 59. پرداخت از جیب و عواقب ناشی از آن: مطالعه مبتنی بر جمعیت در شهر کرمان. پذیرش در مجله سلامت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 1394
 60. بررسی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران و ارتباط آن با سایر بخش‌ها. مجله مدیریت سلامت. 17 (58). 1393
 61. بررسی تاثیر اجرای طرح پزشک خانواده بر روند شاخص‌های سلامت زیج حیاتی جمعیت روستایی استان قزوین طی سال‌های 1382 تا 1387. مجله علوم پزشکی رازی. دوره21، شماره126. 1393
 62. مخارج مراقبت سلامت و نشانگرهای آن: استان‌های ایران. مجله مدیریت سلامت18(62).1394
 63. مطالعه هزینه‌های کمرشکن و منجر به فقر سلامت در جمعیت شهری تهران. پذیرش در مجله مدیریت سلامت.1394
 64. بیمه سلامت، مخارج دارویی و هزینه‌های فاجعه بار سلامت: مطالعه موردی در زابل. مجله مدیریت سلامت. 18(62).1394                                   
 65. بررسی وضعیت انتقال و تبادل دانش حاصل از پژوهش‌های مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایلام  در سال‌های 1387 تا 1391. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم. 7(4). 1393

 

 1. J Arabloo , A Rezapour,  F Ebadifard Azar, H Safari. Measuring Patient Safety Culture in Hospitals Affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. International journal of hospital research. No1,2012
 2. A Rezapour, F Ebadifard Azar, J Arabloo, H Safari. Microeconomic Analysis of Healthcare Services in Bou-Alisina Teaching Hospital affiliated to Qazvin University of Medical Science. International journal of hospital research.No1,2012
 3. Rezapour A, Ebadifardazar F, Safari H. Cost Analysis of  Services delivered to patients with End-Stage Renal Disease referring to Bou-Ali-Sina hospital affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. World Applied Science Journal.18(6).2012
 4.  A Rezapoor , F Ebadi Fard Azar, A Sheikh Sofla. Microeconomic Analysis of Healthcare Services delivered to patients under urologic tumor surgeries. Health Med Journal.vol6.no12.2012
 5. Rezaei Hachesu Peyman, Maryam Ahmadi, Rezapoor Aziz, Salahzadeh  Zahra, Sadughi Farahnaz, Maroufi Nader. Clinical Care Improvement with the Use of Health Information Technology Focusing on Evidence Based Medicine. Health care Informatics Research journal.2012:18(3)
 6. Rezaei Hachesu Peyman, Rezapoor Aziz, Salahzadeh  Zahra. Evidence Based Medicine: Going beyond Improving Physicians Viewpoints, and challenges upcoming. Journal of Evidence Based Medicine(JEBM). 7(1)2014.
 7. Tavakol Ali, Rezaei Hachesu Peyman, Rezapoor Aziz, Rezazade Esmaeil. Clinical Process Management with Use of Health Information Technology focusing on Hospital Information System. Health Med Journal.vol7.no6.2013
 8. Ali Akbar Abdollahi, Mostafa Qorbani, Hamid Asayesh, Aziz Rezapour, Mehdi Noroozi, Morteza Mansourian, Mohammad Ali Soleimani, Hossain Ansari. The menopausal age and associated factors in Gorgan, Iran Medical Journal of Islamic Republic of Iran, Vol. 27, No.2, Spring, May. 2013, pp. 50-56
 9. Factors Influencing Pharmaceutical Demand in Iran: Results from a Regression Study. International journal of hospital research. Volume 3, Issue 2, Spring 2014
 10. Dietary predictors of childhood obesity in a representative sample of children in north east of Iran. Chin J Contempt peditar.vol 15. no7. 20013
 11. Diabetes mellitus, thyroid dysfunctions and osteoporosis: is there an association? Journal of Diabetes & metabolic disorders. jouly 2013
 12. Effects of Health Out-of-Pocket Payment on HouseHolds in Iran; Catastrophic and Impoverishment: Population Based Study in Tehran (2012). Life Science Journal.2013;10(3)
 13. Collaboration in research and the influential factors in Golestan University of Medical Sciences research projects (2005-2007): an academic sample from Iran. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Vol. 27, No. 3, Aug 2013, pp. 101-108
 14. Studying Situation of Efficiency and Productivity of the Branches affiliated to Tehran Social Security Organization (2008-2011) , Life Science Journal.2013. 10(10)
 15. Estimating Health expenditure function in Iran, pensee journal, Paris, France. 2013
 16. Sayyed Morteza Hosseini Shokouh, Mina Anjomshoa, Seyyed Meysam Mousavi, Jamil Sadeghifar, Bahram Armoun, Aziz Rezapour & Mohammad Arab. Prerequisites of Preparedness against Earthquake in Hospital System: A Survey from Iran, Global Journal of Health Science; Vol. 6, No. 2; 2014
 17. Association between psychosocial distress with cardio metabolic risk factors and liver enzymes in a nationally-representative sample of Iranian children and adolescents: the CASPIAN-III study. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 2014, 13:4
 18. Aziz Rezapoor, Morteza Hosseini Shokuh, Saeed Bagheri Faradonbeh, Negar yousefzadeh. Studying Effects of Production Factors in Hospitals Affiliated with Tehran University of Medical Sciences (2008 -2011). Journal of Health Policy and Sustainable Health Vol. 1, No. 2, Spring 2014
 19. Ali Aboutorabi, Maryam Ghiasipour, Aziz Rezapour, Farbod Ebadifard Azar, Negar Yousefzadeh, Morteza Hosseini Shokuh, Hassan Haghparast-Bidgoli. A cost-minimization analysis of  Day-Care versus in-patient surgery for five most common general surgical procedures. Journal of Health Policy and Sustainable Health Vol. 1, No. 2, Spring 2014
 20. Generalized or Abdominal Obesity: Which One Better Identifies Cardio metabolic Risk Factors among Children and Adolescents? The CASPIAN III Study. Journal of Tropical Pediatrics, July 2014
 21. Association between weight status and some psychosocial factors in adolescents: The CASPIAN-III Study (JTP-2014-153-OP) has been submitted to the Journal of Tropical Pediatrics
 22. Inequality in Distribution of health care expenditures in 22 Districts of Tehran. journal of community health research. vol3. no2.2014
 23. Hospitals' readiness to implement clinical governance. International Journal of Health Policy and Management, 2014, 3(x), 1-6
 24. Factors affecting the Informal payments in public and teaching hospitals, Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.vol29,2015
 25. Effects of educational intervention based on PRECEDE model on self care behaviors and control in patients with type 2 diabetes in 2012, Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2014, 13:72
 26. Analysis of Developmental Level of Counties of Fars in Terms of Health Infrastructure Indicators Using Standardized Scores Pattern Approach and Factor Analysis. Global Journal of Health Science; Vol. 7, No. 1; 2015
 27. The Healthcare Costs in the Aging Based on Data from the Urban Health Equity Assessment and Response Tool Project in Tehran, Iran (UHEART-2). International Journal of Medical Reviews. Volume 2, Issue 1, Winter 2015; 201-207
 28. Comparative Study of Pharmaceutical Costs in Iran's Insurance Systems: Review of National Data in an International Perspective. International Journal of Medical Reviews Volume 1, Issue 3, Summer 2014.
 29. Prevalence of Diabetic Peripheral Neuropathy in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 2014, 13:97
 30. Effects of predisposing, reinforcing and enabling factors on self care behaviors of the patients with diabetes mellitus in the MinooDasht city. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders (2015) 14:27
 31. Developing Criteria for Complementary Health Insurance (CHI) Benefit Packages for Medical Insurance Organization in Iran: A Qualitative Content Analysis. International Journal of Travel Medicine and Global health.vol3, no4, 2015
 32. Patient Safety culture: A Misanalysis of Hospitals Data. International journal of hospital research.2014.3(4)
 33. Measuring Equity in Household's health care payments (Tehran-Iran 2013): Technical points for health policy decision makers. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.2015,vol29,246
 34. Inequality in Household's Capacity To Pay and Health Payments in Tehran-Iran-2013. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.2015,vol29,245
 35. Patient Safety Culture in Hospitals of Iran: a systematic review and meta-analysis. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.2015, vol29.
 36. Prevalence, etiology, and types of dental trauma in children and adolescents: systematic review and met analysis. Accepted in the Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.2015
 37. A Study of Comparative Advantage and Intra-Industry Trade in the Pharmaceutical Industry of Iran. Global Journal of Health Science; Vol. 7, No. 6; 2015
 38. The Productivity and its barriers in Public Hospitals: Case Study of Iran, Accepted in the Medical Journal of The Islamic Republic of Iran. 2015
 39. The relation characteristics of personality of managers working in Iran University of Medical Sciences with success and desirable job, Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.2015(11july),vol29
 40. Determinants of Health Related Quality of Life in Urban Population: Evidence from Shiraz, Iran. Accepted in International Journal of Hospital Research. 2015
 41. Technical Efficiency and Resources allocation in University Hospitals in Tehran (2009-2012), Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.2015, vol29:266
 42. Association Between Lifestyle and Hypertension in Patients Referred to Health Care Centers of Ilam City in 2014, Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 6; 2016
 43. The state of health economic evaluation research in Iranian journals, a systematic review, under review in journal of value in health, 2015

 

لیست کتب:  کتب تالیفی:

1) کتاب "مدیریت بهداشت و درمان". قزوین: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 1389. (چاپ چهارم)

2) کتاب "برنامه ریزی بهداشت و درمان". قزوین: نشر حدیث امروز. 1388. (چاپ سوم)

3) کتاب " اقتصاد مراقبت سلامت". تهران: انتشارات عبادی فر. زمستان1390. (چاپ چهارم)

4) کتاب "مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان". تهران: انتشارات عبادی فر. 1391. (چاپ دوم)

5) کتاب " اصول خدمات بهداشتی". تهران: انتشارات عبادی فر. 1392. (چاپ اول)

6) کتاب "فرهنگ مدیریت و اقتصاد سلامت". تهران: انتشارات آرون. 1394(چاپ اول)

7) کتاب "قیمت گذاری دارو". تهران: انتشارات عبادی فر. 1394(چاپ اول)

 کتب ترجمه‌ای:

1) ترجمه کتاب"Managing Health Services: Concepts and Practice" تالیف مری هاریس، تهران: انتشارات عبادی فر. 1393

2) ترجمه کتاب"Economics for Health Care Managers" تالیف رابرت اچ. لی. تهران: انتشارات آرون. 1393

3) ترجمه کتاب"Economic Evaluation: understanding public health". تالیف راشبی و کارینز. تهران: انتشارات عبادی فر. 1393

4) ترجمه "The Dictionary of Health Economics". تالیف آنتونی کالیر. تهران: انتشارات عبادی فر. 1393

5) ترجمه کتاب"Essentials of Economic Evaluation in Health Care" تالیف ایلیوت و پاین. تهران: انتشارات آرون. 1394

6) ترجمه کتاب""Decision Analysis For Health Care Managers. تالیف فرخ عالمی و دیوید گاستافسون. تهران: سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح. 1394 (تحت ویرایش)

لیست پایان نامه ها:  

استاد راهنمای پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان:

a) ارزیابی میزان آگاهی پرسنل اتاق عمل در زمینه کیفیت استریلیزاسیون در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

b) محاسبه بهای تمام شده خدمات ارایه شده در بخش‌های رادیولوژی، سونوگرافی، ادیومتری و نوار مغزی مرکز آموزشی درمانی قدس 1385

c) مدیریت بحران در مراکز درمانی

d) بررسی میزان تاثیر ارزشیابی بر بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین1388

e) تحلیل شاخص‌های مالی در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی 1383

f) مطالعه مدیریت بخش استریلیزاسیون مرکزی از نظر عملکرد و مطابقت وضعیت موجود با اصول استاندارد


 راهنمایی و مشاوره در پایان نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:

a)راهنمای رساله دکتری- تحلیل اثرات نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بر سوء تغذیه کوکان زیر 5 سال. 1395

b) راهنمای رساله دکتری- ارایه الگوی خرید راهبردی تجهیزات پرهزینه سلامت. 1395

c) راهنمای رساله دکتری- ارزیابی اقتصادی در حوزه سرطان. 1395

d) راهنمای رساله دکتری- نشانگرهای اجتماعی اقتصادی مصرف آنتی بیوتیک. 1395

e)راهنمای رساله دکتری- بررسی تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به آنژین صدری در بهبود کیفیت زندگی این بیماران پس از دریافت خدمات بازتوانی قلب. 1394

f) راهنمای پایان نامه ک ارشد- عوامل اثرگذار بر شاخص های پرداخت از جیب بابت مراقبت سلامت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های همدان(1392)

g) راهنمای پایان نامه ک ارشد- محاسبه بار اقتصادی بیماری کمردرد در پرسنل ناجا(1393)

h) راهنمای پایان نامه ک ارشد- محاسبه بار اقتصادی سرطان دهان و اروفارنکس در ایران(1393)

i)راهنمای پایان نامه ک ارشد- هزینه مطلوبیت استنت‌های داروئی در مقایسه با استنت‌های فلزی در بیماران عروق کرونری با آنژین پایدار تحت آنژیوپلاستی: بیمارستان قلب شهید رجائی(1393)

j)  مشاور رساله دکتری- تاثیر پرداخت مستقیم هزینه‌های درمانی خانوارهای ایرانی بر توزیع درآمد: 1391

k) مشاور پایان نامه ک ارشد- ارزیابی فن آوری سلامت برای داروهای SCIG و  IVIG در بیماران دارای نقص ایمنی

l) مشاور پایان نامه ک ارشد- ارزیابی فن آوری سلامت برای داروهای Rosuvastatin و Atrovastatin در پیش‌گیری اولیه از بیماری عروق کرونر در ایران.

m) مشاور پایان نامه ک ارشد- هزینه­‌اثربخشی آزمون غربالگری دیابت بارداری به روش یک مرحله­‌ای در مقایسه با روش دو مرحله‌­ای  در زنان باردار (مراجعه کننده به مراکز تشخیصی درمانی) شهر تهران درسال 93.

n) مشاور پایان نامه ک ارشد- هزینه تمام شده مراقبت‌های سلامت: 1394

o) مشاور پایان نامه ک ارشد- پرداخت غیررسمی بابت مراقبت‌های سلامت و تحلیل عوامل اثرگذار بر آن در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران. 1394

p) مشاور پایان نامه ک ارشد- مطالعه تقاضای خدمات درمانی شهرستان نایین استان اصفهان.

q) مشاور پایان نامه ک ارشد- تحلیل هزینه‌های تولید اطلاعات در شبکه بهداشت البرز استان قزوین.

r) مشاور پایان نامه ک ارشد- ارزیابی اقتصادی برنامه معاینات دانش آموزان بدو ورود به مقاطع مختلف تحصیلی.

s)  مشاور پایان نامه ک ارشد- ارزیابی مدیریت اطلاعات از خانه‌های بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان قزوین (1387)

t) مشاور پایان نامه ک ارشد- تحلیل واریانس مالی مراقبت‌های ارایه شده برای بیماران تحت اعمال جراحی تومورال اورولوژی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد.

u) مشاور رساله دکتری- برآورد تمایل به پرداخت بابت بسته‌های خدمتی در سالمندان تحت پوشش تامین اجتماعی نیروهای مسلح.

v) مشاور رساله دکتری- طراحی بسته مراقبتی سالمندان برای سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با رویکرد تحلیل مسیر.


  استاد مشاور پایان نامه‌های MPH:

a) مطالعه هزینه - پیامد نظارت‌های دارویی در استان قزوین.

b)ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی و پاراکلنیکی مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390.


علایق پژوهشی:

 

 1. عدالت در نظام مراقبت سالمت
 2. تأمین مالی مراقتب سلامت
 3. کارایی نظام مراقبت سلامت
 4. ارزشیابی اقتصادی طرح‌ها، برنامه‌ها و مداخلات مراقبت سلامت
 5. تحلیل‌های مالی در بیمارستان و سیستم‌های سلامت
 6. اقتصاد آموزشی و اطلاعات در نظام مراقبت سلامت
برنامه حضور در دانشکده:

 

 1. شنبه‌ها از ساعت 7 الی 18
 2. دوشنبه‌ها از ساعت 7 الی 18
 3. سه‌شنبه‌ها از ساعت 7 الی 18


صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت