دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


معرفی دفتر توسعه آموزش
کمیته اخلاق اعضای هیئت علمی
کمیته ارزشیابی و آزمون
کمیته برنامه ریزی درسی
کمیته توانمند سازی اعضای هیئت علمی
کمیته آموزش پاسخگو
کمیته آموزش مجازی
پژوهش در آموزش و دانش پژوهشی


فارغ التحصیلان دانشکده
پژوهشگران برجسته


فرم ها
راهنما ها
فرآیندها
آیین نامه ها


ارتباط با معاونت

کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 
کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده دفتر توسعه آموزش در جهت تعالی نام خود هر ساله به برگزاری کارگاه و ژورنال کلاب جهت متقاضیان و علاقه مندان در هر موضوع برگزار می نماید. در ادامه فهرست برخی از کارگاه ها و ژورنال کلاب های دانشکده مدیریت در سال های گذشته را ملاحظه می نمایید.
کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در سال  ۱۳۹۶ (ویژه اعضای هیئت علمی)
 
ردیف عنوان استاد تاریخ محل برگزاری موضوع
۲ کارگاه دکتر اسکروچی و  مهندس کسائیان ۸/۲۴ سایت ارشد محتوی الکترونیک و نرم افزار moodle
۲ ژورنال کلاب خانم محقق و
خانم دکتر نعمتی
۹/۱ سالن کنفرانس شماره
یک
Exploring the function and effectiveness of knowledge brokers as facilitators of  knowledge translation in health-related settings: a systematic review and thematic analysis
۳ کارگاه دکتر اسکروچی و مهندس کسائیان ۹/۸ سایت ارشد تدریس خلاقیت برای مدرسان
۴ ژورنال کلاب دکتر تورانی ۹/۲۲ کنفرانس یک How should we assess knowledge translation in research organizations; designing a knowledge translation self-assessment tool for research institutes (SATORI)
۵ ژورنال کلاب دکتر  ابراهیمی
 
۹/۲۷ سالن کنفرانس شماره
یک
Assessment on the Dissemination and Knowledge Translation of Medical Students and PhD Students’ Theses in the Year ۲۰۰۶-۲۰۱۳
۶ ژورنال کلاب دکتر حسین احمدی ۱۰/۶ Assimilation of enterprise systems: the effect of institutional pressures and the mediating role of top management
۷ کارگاه دکتر آرین ۱۰/۱۳ سایت ارشد تحلیل سری های زمانی با نرم افزار Spss
۸ ژورنال کلاب خانم دکتر دهناد و خانم دکتر باقرزاده
 
۱۰/۲۰ سالن کنفرانس شماره
یک
Knowledge translation and ethics in public and population health from a knowledge management perspective
۹ کارگاه دکتر آرین ۱۰/۲۷ سایت ارشد تحلیل سری های زمانی با نرم افزار STATA
۱۱ کارگاه دکتر آرین ۱۱/۱۱ سالن کنفرانس شماره
یک
شیوه انجام مصاحبه در مطالعات کیفی
۱۳ کارگاه دکتر اسکروچی ۱۱/۲۵ سالن کنفرانس شماره
یک
آشنایی با روند تغییرات در پایگاه ISI
۱۵ کارگاه دکتر آرین ۱۲/۹ سایت ارشد تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA
۱۶ کارگاه دکتر اسکروچی ۱۲/۱۶ سالن کنفرانس شماره
یک
روش آشنایی و تشخیص اعتبار مجلات علمی پژوهشی
 
کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در سال  ۱۳۹۵ 
 
کارگاههای برگزار شده در سال ۹۵
۸ ساعت تولید محتوای مجازی ۲و۱
۱۲ ساعت آموزش نرم افزارStoryLine
۴ساعت ترجمان دانش
۴ساعت رایانش ابری
۲ ساعت پژوهش در آموزش
۴ ساعت Camtasia

 
َژورنال کلابهای برگزار شده در سال ۹۵
۹۵/۷/۷ مدل  Action Research در آموزش
۹۵/۷/۱۴ کاربرد سازی نتایج پژوهش و موانع آن
۹۵/۸/۵ وضعیت انتقال و ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی
۹۵/۸/۱۸ تفکر انتقادی در اموزش الکترونیکی
۹۵/۹/۳ Information encountering on social media and tacit knowledge sharing
۹۵/۱۰/۱ تحلیل سری زمانی
۹۵/۱۰/۲۹ عوامل موثر بر تعداد استناد

 
کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴
 
ردیف نام کارگاه تاریخ و ساعت اجرا نام مدرسین گروه هدف
۱ اخلاق در پژوهش ۲۰ /۰۹/۹۲ (۸:۳۰ تا ۱۳) دکتر قالیچی اعضای هیئت علمی
۲ مرور سیستماتیک(۲ روزه) ۰۱و۰۲/۱۱/۹۲
سه شنبه ۸:۳۰ تا ۱۵،چهارشنبه ۸:۳۰ تا۱۲:۳۰
دکتر رواقی اعضای هیئت علمی
۳ اصول روش تحقیق کیفی با رویکرد فنومنولوژی(۲ روزه) ۰۸و۰۹/۱۱/۹۲ ،(۸:۳۰ تا ۱۵) دکتر پیروی اعضای هیئت علمی
۴ جستجوی متون پیشرفته  و EndNote ۲۱/۱۲/۹۲،ساعت(۸:۳۰ تا۱۵) خانم علی بیک اعضای هیئت علمی
۵ جستجوی متون پیشرفته  و EndNote(۲ روزه) ۲۰و۲۱/۰۳/۹۳،ساعت(۸:۳۰ تا۱۵) خانم علی بیک اعضای هیئت علمی
۶ آشنایی با سیستم مجازی و سیستم LMS دانشگاه ۱۶/۰۷/۹۳، ساعت(۸ تا ۱۲) دکتر دهناد
مهندس یارمحمدی
اعضای هیئت علمی
۷ تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی ۰۷/۰۸/۹۳، ساعت(۸ تا ۱۲) دکتر فاطمه نامی اعضای هیئت علمی
۸ تکنیکهای تئاتر در تدریس ۱۷/۱۰/۹۳،ساعت (۸:۳۰ تا۱۲:۳۰) دکتر سیدین اعضای هیئت علمی
۹ Health Systems Assessment; WHO Framework ۳۰/۲/۹۴، ساعت (۸:۳۰ تا۱۱) دکتر رواقی اعضای هیئت علمی و دانشجویان PhD
۱۰ مشاوره در ویرایش انواع اطلاعات و زبان علمی مقالات انگلیسی(۳ روزه) ۲۵/۰۶/۹۴و۰۸و۰۱/۰۷/۹۴،ساعت(۸ تا ۱۲) دکتر صیفوری اعضای هیئت علمی
۱۱ مجموعه کارگاه نرم افزارهای تولید محتوا در آموزش مجازی:
Camtasia, Edit by paint, Podcasts
۱۵/۰۷/۹۴، ساعت (۸:۳۰ تا۱۲:۳۰) دکتر دهناد
مهندس یارمحمدی
اعضای هیئت علمی
۱۲ آیین نگارش و ویرایش متون فارسی ۰۶/۰۸/۹۴، ساعت (۸:۳۰ تا۱۲:۳۰) دکتر شهنازشاهنده اعضای هیئت علمی
۱۳ آشنایی با پایگاه استنادی Scopus(روش های جستجوی تخصصی و استخراج شاخص های علم سنجی) ۱۳/۰۸/۹۴، ساعت (۸:۳۰ تا۱۲:۳۰) دکترلیلا نعمتی انارکی
خانم نیلوفرمحقق
اعضای هیئت علمی
 
 کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۱
 
ردیف نام کارگاه تاریخ و ساعت اجرا نام مدرس ساعت
۱ استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی چهارشنبه۰۳/۰۸/۹۱
ساعت(۱۱:۳۰ تا۸:۳۰)
آقای دکتر کامکار
آقای دکتر لنگری زاده
۳
۲ ارزیابی دانشجوویژه اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت ۱۰/۰۸/۹۱ (۸:۳۰ تا۱۲:۳۰)
(۸:۳۰ تا۱۲:۳۰)   ۰۱/۰۹/۹۱
خانم دکتر دهناد، –آقای دکتر دلگشائی-آقای دکتر صالحی ۸
۳ لاگ بوک
(Logbook)
چهارشنبه۱۷/۰۸/۹۱
ساعت(۱۲:۳۰-۸:۳۰ )
سرکارخانم دکتر بیگدلی ۴
۴ استنباط آماری در مطالعات ژنتیک دوشنبه ۲۰/۰۹/۹۱     (۱۰ تا ۱۲) خانم دکتر خداکریم ۲
۵ نحوه نگارش C.V آکادمیک به زبان انگلیسی ۱۳/۱۰/۹۱ (۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰) آقای دکتر مصدق راد ۴


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کارگاه ها و ژورنال کلابهای 1395 | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | کارگاه ها و ژورنال کلابهای 1395 | کارگاه ها و ژورنال کلابهای 1395 | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | کارگاه ها و ژورنال کلابهای 1395 | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | کارگاه ها و ژورنال کلابهای 1395 | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | کارگاه ها و ژورنال کلابهای 1395 | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی |


دفعات مشاهده: 668 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر