دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت آموزشی
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت بین الملل
 • معاونت پشتیبانی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • کمیته تحقیقات دانشجویی

گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با گرد هم آوری اساتید برجسته این رشته سعی بر ارتقای این رشته دارد. جهت آشنایی با هر یک از این عزیزان نمونه CV آنها در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.
 
سرکار خانم آزاده میرزائی: کارشناس گروه
شماره تماس: ۸۸۱۹۷۲۶۱ یا شماره داخلی ۱۸۷
 

اعضای گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی:

مقام علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۱۹
نشانی صندوق پست الترونیک:
maleki.mr@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه اول (اتاق ریاست دانشکده)
 
آشنایی با جناب آقای دکتر ملکی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


  

مقام علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۰
نشانی صندوق پست الترونیک:
s-vatankhah@iums.ac.ir
محل استقرار: ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران (ریاست تحصیلات تکمیلی)
 
آشنایی با سرکار خانم دکتر وطنخواه در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
مقام علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۸
نشانی صندوق پست الترونیک:
hamidra1966@gmail.com
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده (دفتر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)
 
آشنایی با جناب آقای دکتر رواقی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار

 
مقام علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۹۴
نشانی صندوق پست الترونیک:
raeissi2009@yahoo.com
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده (دفتر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)
 
آشنایی با سرکار خانم دکتر رئیسی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
مقام علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۹
نشانی صندوق پست الترونیک:
mjafari@iums.ac.ir
محل استقرار: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 
آشنایی با جناب آقای دکتر جعفری در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
مقام علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۲۰
نشانی صندوق پست الترونیک:
aryankhesal.a@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه اول دانشکده (رییس معاون آموزشی)
 
آشنایی با جناب آقای دکتر آرین در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
مقام علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۲۴
نشانی صندوق پست الترونیک:
hosein1386@gmail.com
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده (دفتر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)
 
آشنایی با جناب آقای دکتر شعبانی نژاد در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 

 
مقام علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۶
نشانی صندوق پست الترونیک:
parvin_eb@yahoo.com
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده (دفتر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)
 
آشنایی با سرکار خانم دکتر ابراهیمی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 

 
 • دکتر عسگر آقایی هشتجین
مقام علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۸
نشانی صندوق پست الترونیک:
aghaei.a@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده (دفتر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)
آشنایی با جناب آقای دکتر هشتجین در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 
  


مقام علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: -----
نشانی صندوق پست الترونیک:
Masoudi_1352@yahoo.com
دریافت برنامه هفتگی جناب آقای دکتر مسعودی
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده (دفتر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)
آشنایی با جناب آقای دکتر مسعودی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 
 
 


⩥بازنشستگان گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی⩤
 
مقام علمی: دانشیار
نشانی صندوق پست الترونیک:
gorji.h@Iums.ac.ir
آشنایی با جناب آقای دکتر گرجی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار 


مقام علمی: دانشیار
نشانی صندوق پست الترونیک:
bdelgoshaei@yahoo.com
آشنایی با جناب آقای دکتر دلگشائی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار 


مقام علمی: دانشیار
نشانی صندوق پست الترونیک:
sogandtoorani@gmail.com
آشنایی با سرکار خانم دکترتورانی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


کتاب های گروه:

 • سرکار خانم دکتر وطن‌خواه
 1. وطن‌خواه، سودابه؛ درزی رامندی، سجاد؛ ابوترابی، مینا؛ صادقی، احمد. بیمارستان (طراحی، تجهیز، توسعه). آرون: ۱۳۹۴.
 2. وطن‌خواه، سودابه؛ گشتائی، معصومه؛ عربلو، جلال؛ فرجی، عبیدالله؛ اسماعیلی، انور؛ خدایاری‌زرنق، رحیم. ابزارهای کلیدی اصلاحات نظام سلامت: راهنمایی برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نظام سلامت. پژوهش اخوت، ۱۳۹۴.
 3. محمدامین بهرامی، سودابه وطن خواه، فاطمه کشمیری، غلامرضا احمدی تهرانی، محمد رنجبر عزت آبادی. مدیریت عملکرد در نظام سلامت. نشر کیاجور با همکاری دانشگاه ع. پ. شهید صدوقی یزد، چاپ اول، ۱۳۹۲
 4. سودابه وطن‌خواه ، ساناز سهرابی‌زاده ، پیوند باستانی، زیرنظر: محمود بیگلر. تجارب کاربردی در: مدیریت آموزشی بر مبنای جامعه. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۱.
 5. شراره احقری، رضا دهقان، زیرنظر: سودابه وطن‌خواه. ابزارها و روش‌های کاربردی مدیریت. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۱.
 6. سودابه وطن خواه، مامک افتخاری، پریسا پویای قلیزاده، زینب مالمون، زیرنظر: محمود بیگلر. سلامت و جهاد اقتصادی. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۱.
 7. سودابه وطن خواه، پریسا پویای قلیزاده، مامک افتخاری، زینب مالمون، معصومه حبیبی باغی، زیرنظر: محمود بیگلر. اصول و مبانی دورکاری به انضمام تجربه عملی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۱.
 8. احسان چیت ساز، رضا دهقان، زیرنظر: سودابه وطن خواه. فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۱.
 9. سودابه وطن خواه، پیوند باستانی، حجت حمیدی. اصول و مهارت های کاربردی برقراری ارتباط در محیط کار. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۱.
 10. سیده بهاره کاشیان، سیدامیررضا نجات، زیرنظر: سودابه وطن خواه، محمود بیگلر. مروری بر مفاهیم شاخص، مدل و ارزیابی عملکرد. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۲.
 11. سودابه وطن خواه، محمود بیگلر، پیوند باستانی، داوود مصطفایی، مریم مرتضوی، بهروز هاشمی. راهنمای کاربردی مدیریت استراتژیک در سازمان، سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۲.
 12. راب روسل، تیموتی.جی. هادجتز، پیتر.اف. ماهونی، نیکولاس کاستل، ترجمه: سودابه وطن خواه، محمود بیگلر، ساناز سهرابی زاده، عباسعلی ابراهیمیان، حمیدرضا شعبانی کیا. قوانین بلایا. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۲.
 13. ترجمه: پریسا پویای قلیزاده، زیرنظر: سودابه وطن خواه، محمود بیگلر. تیم سازی و کار تیمی در سازمان (راهنمای عملیاتی برای مدیران). سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۲.
 14. سودابه وطن خواه، علی یوسفی نژاد استادکلایه، فرشید رادفر، منیره نوری. مدیریت تعارض در سازمان. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۲.
 15. بهناز کرمانی، زیرنظر: محمود بیگلر، سودابه وطن‌خواه. حاکمیت سلامت. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۲.
 16. حمیدرضا رضائیان‌زاده، علی یوسفی‌نژاد‌استادکلایه، محمدعلی سورکی، سیده‌بهاره کاشیان، پریسا اسماعیل‌بیگی، زیرنظر: محمود بیگلر، سودابه وطن‌خواه. تحقیقات کاربردی در معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه. سیدمحمود اخوت، ۱۳۹۱.
 • سرکار خانم دکتر تورانی
 1. سارا قدوسی‌مقدم؛ علی وفائی‌نجار؛ محمدرضا ملکی؛ سوگند تورانی. برون‌سپاری در نظام سلامت. دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌مشهد، ۱۳۹۱.
 2. سوگند تورانی. مدیریت بیمارستان ناب. مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
 3. ادی یوتارینی؛ گرترود اشمیت؛ پیتر هیل. ترجمه: سوگند تورانی؛ امین سرابندی. آموزش مدیریت در بیمارستان: گام‌های نوین در بهبود خدمات. قلم علم، ۱۳۹۲.
 4. سوگند تورانی؛ نسرین شعربافچی‌زاده. جهانی شدن خدمات سلامت: درآمدی بر تجارت بین‌المللی خدمات سلامت. قلم علم، ۱۳۹۲.
 5. سوگند تورانی، صدیقه خنجری، پروانه رحیمی مقدم، شهناز ریماز، محمد علی سنجری، فریبا کریم‌زاده، کاظم ملکوتی، فریناز نصیری نژاد. ترجمان، تبادل و تجاری‌سازی دانش. انتشارات ستایش هستی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۷.
 • جناب آقای دکتر آقایی
 1. Aghaei Hashjin, A. Quality Assurance Strategies in Hospitals: Development, implementation and impact of quality assurance methods in Iranian hospitals. ۲۰۱۵.
 • جناب آقای دکتر مسعودی
 1. مولف- ۱۳۸۸- مرکز پژوهش های مجلس- تالیف- نظام رفاه اجتماعی در جهان
 2. مولف- ۱۳۸۹- سالمی/ جامعه نگر- تالیف- اصول مدیریت خدمات پرستاری
 3. مولفین- ۱۳۸۹- مرکز پژوهش های مجلس- تالیف- بیمه های  اجتماعی سلامت در جهان و ایران
 4. مترجمین- ۱۳۹۰- مرکز پژوهش های مجلس- ترجمه- عدالت و  اخلاق در سلامت
 5. مولف- ۱۳۹۴- سازمان بیمه سلامت- تالیف- نظام های بهداشتی و درمانی تطبیقی
 6. همکار- ۱۳۹۴- علمی فرهنگی تامین اجتماعی- تالیف- تامین اجتماعی در برنامه های توسعه
 7. همکار- ۱۳۹۶- موسسه عالی پژوهش ها سازمان تامین اجتماعی- تالیف- اصول و مبانی بیمه های اجتماعی
 8. مترجم- ۱۳۹۷- موسسه عالی پژوهش ها سازمان تامین اجتماعی- ترجمه- نظام های سلامت تطبیقی چشم انداز جهانی


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی |

دفعات مشاهده: 1032 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر