دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت آموزشی
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت بین الملل
 • معاونت پشتیبانی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • کمیته تحقیقات دانشجویی

گروه اقتصاد سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
اقتصاد را می‌توان یکی از مهمترین عوامل رشد و تعالی بهداشت و سلامت را دانست. از همین سو گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با گرد هم آوری اساتید برجسته این رشته سعی بر ارتقای این رشته دارد. جهت آشنایی با هر یک از این عزیزان نمونه CV آنها در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.

سرکار خانم سارا عابد: کارشناس گروه
شماره تماس: ۸۸۱۹۷۲۶۱ یا شماره داخلی ۱۸۷


شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۷۱۶۱۵

اعضای گروه اقتصاد سلامت:

رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۷۱۶۱۵
نشانی صندوق پست الکترونیک:
rezapour.aiums.ac.ir
محل استقرار: مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت (دفتر ریاست)
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


  

رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۶
نشانی صندوق پست الکترونیک:
hadian.miums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اقتصاد سلامت)
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


  

رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: -----
نشانی صندوق پست الکترونیک:
abutorabi.aiums.ac.ir
محل استقرار: بیمارستان شفا یحیائیان (دفتر مدیریت بیمارستان)
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


  

رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۰۲۱۸۸۶۷۱۶۱۵
نشانی صندوق پست الکترونیک:
alipour.viums.ac.ir
محل استقرار: مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت (دفتر معاون پژوهشی)
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


  

رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۷
نشانی صندوق پست الکترونیک:
msoleymanimovahedgmail.com
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اقتصاد سلامت)
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 

 

دریافت طرح درس گروه اقتصاد سلامت ترم اول ۹۷-۹۸
طرح درس‌های موجود در این فایل:

ارزیابی اقتصادی
دکتری
اقتصاد بهداشت
اقتصاد بخش عمومی
دکتری
اقتصاد بهداشت
اقتصاد بهداشت
دکتری
اقتصاد بهداشت
اقتصاد بهداشت
دکتری
سیاست گذاری سلامت
اقتصاد بهداشت
دکتری
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
اقتصاد سنجی کاربردی
دکتری
اقتصاد بهداشت
اقتصاد بهداشت
کارشناسی ارشد
فناوری سلامت
اقتصاد سنجی پیشرفته
کارشناسی ارشد
اقتصاد بهداشت
اقتصاد سنجی پیشرفته
کارشناسی ارشد
اقتصاد سلامت
ارزیابی فناوری سلامت
کارشناسی ارشد
اقتصاد بهداشت

طرح درس‌های موجود در این فایل:
ارزشیابی اقتصادی خدمات بهداشتی و درمانی
دکتری
سیاست گذاری سلامت
اقتصادسنجی پیشرفته
دکتری
اقتصاد بهداشت
مدیریت مالی
دکتری
اقتصاد بهداشت
ارشیابی اقتصادی
کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات سلامت
اصول ارزیابی اقتصادی
کارشناسی ارشد
ارزیابی فناوری سلامت
اقتصادبخش عمومی و اقتصاد بهداشت
کارشناسی ارشد
اقتصاد بهداشت
اقتصاد بهداشت
کارشناسی ارشد
فناوری سلامت
اقتصاد بهداشت
کارشناسی ارشد
فناوری سلامت


کتاب های گروه:

 • دکتر عزیز رضاپور
کتب تالیفی:
 1. کتاب "آشنایی با مفاهیم تخصیص منابع در نظام سلامت". تهران: انتشارات آرون. چاپ اول ۱۳۹۷
 2. کتاب "اصول خدمات بهداشتی درمانی". تهران: انتشارات عبادی فر، چاپ اول، ۱۳۹۷
 3. کتاب "مدیریت بهداشت و درمان". قزوین: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی. ۱۳۸۹. کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ارزیابی فن آوری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد سلامت و سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت و درمان (چاپ هفتم)
 4. کتاب "برنامه ریزی بهداشت و درمان". قزوین: نشر حدیث امروز. ۱۳۸۸. کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت و درمان (چاپ سوم)
 5. کتاب "اقتصاد مراقبت سلامت". تهران: انتشارات عبادی فر. زمستان۱۳۹۰.کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، اقتصاد سلامت، سیاست گذاری سلامت و ارزیابی فن آوری سلامت وزارت بهداشت و درمان (چاپ چهارم)
 6. کتاب "مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان". تهران: انتشارات عبادی فر. ۱۳۹۱. کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت و درمان(چاپ دوم)
 7. کتاب "اصول خدمات بهداشتی". تهران: انتشارات عبادی فر. ۱۳۹۲. کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اقتصاد سلامت و سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت و درمان(چاپ اول)
 8. کتاب "فرهنگ مدیریت و اقتصاد سلامت". تهران: انتشارات آرون. چاپ اول. ۱۳۹۴
 9. کتاب "قیمت گذاری دارو". تهران: انتشارات عبادی فر. چاپ اول. ۱۳۹۴
 10. کتاب "بودجه در نظام سلامت". تهران: انتشارات آرون. چاپ اول. ۱۳۹۵
 11. کتاب "خرید راهبردی خدمات سلامت: ادبیات و مبانی نظری و مطالعات تطبیقی". تهران. انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۹۶ 
کتب ترجمه ای:
 1. ترجمه کتاب "Financial Management Strategies for Hospitals and Healthcare" Organizations, Techniques, Checklists and Case Studies" تالیف دیوید ادوارد مارچینکو و همکاران.تهران: انتشارات آرون ۱۳۹۷
 2. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب "The economics of epidemiology ". ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺗﺴﯿﺮ و ﺗـﺮوی.  ﺗﻬـﺮان: اﻧﺘﺸـﺎرات   آرون ۱۳۹۷
 3. ترجمه کتاب "Managing Health Services: Concepts and Practice" تالیف مری هاریس. تهران: انتشارات عبادی فر. ۱۳۹۳  کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اقتصاد سلامت و سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت و درمان (چاپ دوم ۱۳۹۵)
 4. ترجمه کتاب "Economics for Health Care Managers" تالیف رابرت اچ. لی. تهران: انتشارات آرون. ۱۳۹۳
 5. ترجمه کتاب "Economic Evaluation: understanding public health". تالیف راشبی و کارینز. تهران: انتشارات عبادی فر. ۱۳۹۳ 
 6. ترجمه کتاب "The Dictionary of Health Economics". تالیف آنتونی کولیر. تهران: انتشارات عبادی فر. ۱۳۹۳
 7. ترجمه کتاب ”Essentials of Economic Evaluation in Health Care” تالیف راشل ایلیوت و کاترین پین. تهران: انتشارات آرون. ۱۳۹۴
 8. ترجمه کتاب ""Decision Analysis For Health Care Managers. تالیف فرخ عالمی و دیوید گاستافسون. تهران: آرون. ۱۳۹۷
 9. ترجمه کتاب “Pharmaceutical Purchasing” . تالیف اولریکا اِنمارک، آنیتا آلبان، اِنریکه سی. اس. وازکز. تهران، انتشارات آرون. ۱۳۹۵
 10. ترجمه کتاب " Cost Effectiveness Modeling for Health Technology Assessment" تالیف ریچارد ادلین و همکاران. تهران: انتشارات آرون. ۱۳۹۵
 11. ترجمه کتاب ""Health Policy and Law. تالیف ژوئل تیتل باوم و همکاران. تهران: انتشارات آرون. ۱۳۹۵
 12. ترجمه کتاب "Methods for the economic evaluation of health care programs" . تالیف دراموند و همکاران. تهران: انتشارات آرون  ۱۳۹۶
 13. ترجمه کتاب “Evaluating Investments in Health Care System “ تالیف الساندرو اسکالتی. تهران: آرون. ۱۳۹۷
 14. ترجمه کتاب  “The Economics of Social Capital and Health: A Conceptual and Empirical Roadmap” تالیف شرمن فولند و لورنزو راکو. تهران: آرون.۱۳۹۷
 • دکتر وحید علیپور

کتب ترجمه ای:
 1. کتاب "اقتصاد اپیمیولوژی"– انتشارات آرون – ۱۳۹۷
 2. کتاب "تحلیل تصمیم برای مدیران نظام سلامت" با همکاری دکتر عزیز رضاپور، علی سرابی، دکتر امیر نوروزی – انتشارات آرون – ۱۳۹۶
 3. کتاب "اصول ارزیابی اقتصادی در نظام مراقبت های سلامت" با همکاری دکتر عزیز رضاپور، مریم خرم‌روز، مریم شیروانی و زیرنظر دکتر فربد عبادی فردآذر – انتشارات آرون – ۱۳۹۴
 4. کتاب "اقتصاد برای مدیران نظام سلامت" با همکاری دکتر عزیز رضاپور، دکتر فرشاد نجفی‌پور و دکتر امیر نوروزی – انتشارات آرون – ۱۳۹۳
 5. کتاب "سیاست‌گذاری مراقبت‌های بهداشتی درمانی" با همکاری دکتر ابوالقاسم پوررضا، مجید خسروی و عبدالصالح جعفری، انتشارات سازمان بیمه خدمات درمانی - سال ۱۳۸۹

فهرست دروس مورد ارائه گروه


کلیدواژه ها: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | اقتصاد بهداشت | اقتصاد سلامت |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3914 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر