دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت آموزشی
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت بین الملل
 • معاونت پشتیبانی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • کمیته تحقیقات دانشجویی


فرم ها
راهنما ها
فرآیندها
آیین نامه ها


ارتباط با معاونت

چکیده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۳ | 
پایان نامه موجود در دانشکده فاقد چکیده می باشد

دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

وابستگی سازمانی (affiliation) دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰ | 
Affiliation
وابستگی سازمانی (affiliation) دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.

School of  health management and information sciences, Iran univiersity of medical sciences, Tehran, Iran.

دفعات مشاهده: 132 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فهرست مقالات دکتر آقایی هشجین در نمایه های معتبر داخلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۶ | 

دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فهرست مقالات دکتر آقایی هشجین در نمایه های معتبر خارجی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۶ | 
Implementing hospital quality assurance policies in Iran: Balancing licensing, annual evaluation, inspections and quality management systems
 • Aghaei Hashjin A, Delgoshaei B, Kringos DS, Tabibi SJ, Manouchehri J, Klazinga NS.
 • International Journal of  Health Care Quality Assuranceur, 2015, vol 28, No 4, Indexes:ISI-listed,  Scopus, Pubmed, Cite Score Quartile: Q2
 • Type: Research Article, Derived from: Other
 • Abstract
 • Citing Articles in ISI,   Scopus
Application of Quality Assurance Strategies in Diagnostics and Clinical Support Services in Iranian Hospitals
 • Asgar Aghaei Hashjin, Dionne Kringos, Hamid Ravaghi,  Jila Manoochehri, Hassan Abolghasem Gorji,  Niek S. Klazinga
 • International Journal of  Health policy and management, 2015, vol 4, No 10, Indexes:ISI-listed,  Scopus, Pubmed, Cite Score Quartile: Q2
 • Type: Research Article, Derived from: Other
 • Abstract
 • Citing Articles in ISI,   Scopus
Using quality measures for quality improvement: the perspective of hospital staff
 • Asgar Aghaei Hashjin, Hamid Ravaghi, Dionne S Kringos, Uzor C Ogbu, Claudia Fischer, Saeid Reza Azami, Niek S Klazinga
 • PloS one, 2014, vol 9, No 1, Indexes:ISI, Scopus,IF:2.766, IF Quartile: Q1, Cite Score Quartile: Q1
 • Type: Research Article, Derived from: Other
 • Abstract
 • Citing Articles in ISI,   Scopus
Implementation of patient safety and patient-centeredness strategies in Iranian hospitals
 • Asgar Aghaei Hashjin, Dionne S Kringos, Jila Manoochehri, Hamid Ravaghi, Niek S Klazinga
 • Plos one, 2014, vol 9, No 9, Indexes:ISI, Pubmed, Scopus,IF:2.766,IF Quartile: Q1, Cite Score Quartile: Q1
 • Type: Research Article, Derived from: Research Project
 • Abstract
 • Citing Articles in ISI,    Scopus

دفعات مشاهده: 268 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فهرست مقالات دکتر دهناد در نمایه های معتبر داخلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۶ | 

دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر