دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- راهنمای اساتید سامانه ماد
راهنمای اساتید سامانه ماد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

راهنمای اساتید دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی جهت سامانه ماد

فایل راهنمای گزارش گیری از ارزشیابی نحوه تدریس اساتد توسط دانشجویان

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.29597.50304.fa
برگشت به اصل مطلب