دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اخبار آموزشی
جلسه دفاع پایان نامه خانم نسرین دنیایی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۷ | 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه خانم دنیایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۲۶ تیرماه ۹۶ در سالن کنفرانس شماره ۳ برگزار شد.

عنوان پایان نامه خانم دنیایی، رابطه ی مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

استاد راهنمای پایان نامه خانم دنیایی جناب آقای دکتر دلگشایی، استاد مشاور جناب آقای دکتر گرجی و استاد داور جناب آقای دکتر شعبانی نژاد بودند.

Nasrin Donyayi
Nasrin Donyayi
Nasrin Donyayi
Nasrin Donyayi

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://hospes.iums.ac.ir/find.php?item=34.30945.52022.fa
برگشت به اصل مطلب