کمیته ارتباط با صنعت
کمیته ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با شش عضو از گروه های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سلامت در بلایا و فوریت ها، مدیریت اطلاعات سلامت، اقتصاد سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و زبان انگلیسی تحت سرپرستی معاون پژوهشی دانشکده تشکیل شده است.  اعضای این کمیته با همکاری و همفکری اعضای هیت علمی دانشکده، طرح هایی که پتانسیل تولید اولیه و در نهایت تولید انبوه را داشته باشند شناسایی، معرفی و در مسیر دانش بنیان شدن، آن را بررسی و حمایت می نمایند. این کمیته با نظر معاونت پژوهشی دانشکده پس از اعلام فراخوان طرح های محصول محور اعضای هیات علمی علاقمند، طرح های قابل بررسی را به دفتر ارتباط با صنعت ارسال و اعضای هیئت علمی مربوطه و در صورت لزوم جهت دفاع از طرح های صنعتی خود به این دفتر دعوت خواهند شد. یکی از مهمترین نیازمندی های اعضای محترم هیئت علمی کسب اطلاع کافی از نحوه ثبت شرکت تا دانش بنیان نمودن محصول و ورود به بازار رقابت می باشد که این نیازمندی ها توسط این کمیته اولویت بندی و مراتب به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اطلاع داده می شود.

زمینه های کاری
زمینه های کاری این کمیته،  شامل بررسی پژوهش های شش گروه های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سلامت در بلایا و فوریت ها، مدیریت اطلاعات سلامت، اقتصاد سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و زبان انگلیسی است. از جمله این پژوهش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
-طراحی سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی
-طراحی و بهبود فرایند های سازمانی
-انجام رضایت سنجی، نظر سنجی و یا نیاز سنجی (اجرای طرح ها و پروژه های آماری و آمارگیری و انواع روشهای علمی جمع آوری اطلاعات و داده ها)
-انجام طرح های ارزیابی فناوری سلامت 
-انجام خدمات مشاوره ای و اجرایی
-انجام پژوهش های مختلف در حیطه آینده پژوهی
-برگزاری کارگاه های مختلف در حوزه های آینده نگاری، استراتژی سلامت و آموزش مدیران
-ارزیابی و تحلیل هزینه- اثر بخشی


اعضای کمیته ارتباط با صنعت
 

خانم دکتر فرحناز صدوقی
(سرپرست کمیته ارتباط با صنعت در پژوهش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)
۸۸۷۸۰۷۳۶- ۰۲۱

 

آقای دکتر محمد هادیان
(گروه اقتصاد سلامت)  


  آقای دکتر حمید پور اصغری
(گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

  خانم دکتر رفعت باقرزاده
(گروه زبان خارجه)


  آقای دکتر شهرام صدقی
(گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)

 

  خانم دکتر شاندیز مصلحی
(گروه سلامت در بلایا و فوریت ها)
 

آقای سامان محمدپور
(رابط کمیته ارتباط با صنعت در پژوهش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)
۸۸۷۹۴۳۰۱-۰۲۱(داخلی ۱۹۳)
۸۸۷۹۴۳۰۰-۰۲۱

 
 
 
 
فرم، فرآیند و راهنماها
 

فرم ها
پرداخت اقساط قرارداد طرح های ارتباط با صنعت
قرارداد انجام طرح پژوهشی ارتباط با صنعت
 
فرآیندها
فلوچارت ارتباط با صنعت
 
راهنماها
شیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان
پادکست گروه ارتباط با صنعت
 
 به روزرسانی: ۱۴۰2/۰3/01

 

 
 
Template settings