• توانمندسازی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی(روش تحقیق، مدیریت تحقیق، اخلاق در پژوهش و استفاده از نتایج تحقیق)
  • تقویت اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و دانشجویان در حوزه پژوهش
  • تعیین اولویت های پژوهشی
  • پایش و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی در دانشکده
  • توسعه کمی و کیفی نشریه مدیریت سلامت
  • توسعه همکاری های بین بخشی و بین المللی
  • ارتقای سطح تولیدات علمی دانشکده
Template settings