معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی بر آن است با گسترش فرهنگ پژوهش، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی، توسعه دانش و مهارت پژوهشی اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان، تعیین اولویت های پژوهشی، توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی، پایش و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده در راستای تحقق اهداف معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه گام بردارد.

Template settings