سرکار خانم دکتر فرحناز صدوقی
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
عضو هیات علمی گروه مدیریت اطلاعات سلامت
ساعت حضور: ۸ تا ۱۵

 

جهت  ارتباط مستقیم با معاون پژوهشی دانشکده می‌توانید به نشانی  research.shmis@iums.ac.ir نامه الکترونیکی ارسال نمایید.

شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده:

 • مدیریت برنامه زمان بندی پذیرش و تصویب طرح های پژوهشی همکاران مطابق با برنامه زمان بندی دانشگاه
 • مدیریت جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 • پایش تصویب برنامه ها و طرح های پژوهشی مطابق آیین نامه ها و ضوابط مربوط
 • تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی
 • توسعه پژوهش های بین دانشگاهی، دانشکده ای و گروهی
 • توسعه پژوهش های با همکاری های بین المللی و ملی
 • شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب نهایی طرح ها
 • ارائه بازخورد نهایی طرح های مطرح شده در شورای پژوهشی دانشگاه به مجریان محترم
 • پایش اجرای طرح های پژوهشی و تهیه گزارش های لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرح های مزبور
 • تایید و پایش برنامه عملیاتی حوزه پژوهش
 • برنامه ریزی و مدیریت تدوین و انتشار نشریه مدیریت سلامت
 • مدیریت نیازسنجی اساتید و دانشجویان در زمینه بانک های اطلاعاتی، کتب و نشریات
 • شرکت در جلسات شورای انتشارات دانشگاه
 • پایش ارزشیابی مستندات پژوهشی تمام وقتی اساتید
 • پایش تهیه گزارش عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی
 • ارزشیابی فعالیت کارکنان حوزه معاونت پژوهشی
 • پایش برگزاری کارگاه های مورد نیاز اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان در حوزه پژوهش
 • بررسی و تایید آمار و اطلاعات تهیه شده در حوزه پژوهش و ارائه آن به مراجع ذی ربط
 • نظارت و برنامه ریزی در خصوص خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات

 


سرکار خانم افسانه آذر خرداد
مسئول دفتر معاونت پژوهشی
شماره مستقیم: 88780736

شرح وظایف کارشناس دفتر معاونت پژوهشی:

 • ساماندهی امور اداری و دفتری معاونت
 • تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدها
 • تهیه پیش نویس و تایپ نامه‌ها و صورت جلسات
 • جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز
 • پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط  
 • پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
 • ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط و ثبت و نگهداری سوابق مرتبط
 • نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط و میزان محرمانگی آنها
 • ابلاغ دستورالعمل های صادره به همکاران معاونت
 • گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی
 • تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها
 • هماهنگی تمامی برنامه های معاونت  از جمله جلسات و  قرارهای ملاقات
 •  تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص وظایف محوله
 • حفظ و استفاده بهینه ا ز وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک دانشکده
 • حضور به موقع، مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی در محیط کار
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
Template settings