معاونت پژوهشی دانشکده بر آن است که با بهره گیری از حمایت اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان،  پژوهش و فن آوری و توسعه همکاری بین بخشی و بین المللی و ایجاد فضای خلاق و نوآور، در ۵ سال آینده دانشکده برتر در مقایسه با دانشکده های همتراز در سطح ملی باشد.

Template settings