برای مشاهده فهرست کتب منتشر شده  اعضای هیات علمی دانشکده اینجا را کلیک نمایید.

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی  (سال 2023)

 

|جناب آقای دکتر  ملکی| |سرکار خانم دکتر صدوقی| |جناب آقای دکتر ابوترابی| |سرکار خانم دکتر  آیت اللهی|
|سرکار خانم باقرزاده| |جناب آقای دکتر آرین خصال| |سرکار خانم دکتر ابراهیمی| |سرکار خانم دکتر احمدی|
|جناب آقای دکتر پناهی| |سرکار خانم دکتر رئیسی| |جناب آقای دکتر گرجی | |جناب آقای دکتر جعفری|
|سرکار خانم دکتر دهناد| |جناب آقای دکتر حمید پوراصغری| |جناب آقای دکتر هادیان| |سرکار خانم دکتر وطن خواه|
|جناب آقای دکتر شیخ طاهری| |سرکار خانم دکتر مصلحی| |جناب آقای دکتر صدقی| |سرکار خانم دکتر اسکروچی|
|سرکار خانم دکتر صیفوری| |جناب آقای دکتر لنگری زاده| |جناب آقای دکتر سیدین| |جناب آقای دکتر رواقی|
|جناب آقای دکتر علی پور| |جناب آقای  دکتر رضاپور| |جناب آقای دکتر آقایی| |سرکار خانم دکتر نعمتی|
|جناب آقای دکتر مسعودی اصل| ⠷|جناب آقای دکتر احمدی تیمورلوئی|⠾ |جناب آقای دکتر حمیدی| |جناب آقای دکتر محمد برزگر|
|جناب آقای دکتر احسان زاده| |سرکارخانم دکتر اسدزندی| |جناب آقای دکتر دولتی| |سرکارخانم دکتر نصیری|تاریخ به روزرسانی : 1402/03/25
Template settings