سرکار خانم نهری
مسئول اداره آموزش
شماره تماس داخلی: 206
شماره تماس: 88778069
دریافت شرح وظایف خانم نهری

 

سرکار خانم شاهمرادی
داخلی: ۲۱۰
دریافت شرح وظایف خانم شاهمرادی

 سرکار خانم دهقان
داخلی: ۲۰۸
دریافت شرح وظایف خانم دهقان

سرکار خانم قیاسی
داخلی: ۲۰۴
دریافت شرح وظایف خانم قیاسی

 

سرکار خانم شفیعی
داخلی: ۲۰۷
دریافت شرح وظایف خانم شفیعی

 
Template settings