سرپرست امور پژوهشی و نشریه مدیریت سلامت

سرکار خانم دکتر الهام شاه بهرامی

شماره تماس داخلی 197

شرح وظایف سرپرست امور پژوهشی و نشریه مدیریت سلامت:

 • انجام فرآیند تصویب و عقد قرارداد طرح های پژوهشی مستقل و پایان نامه ای
 • انجام امور مرتبط با داوری طرح های پژوهشی مستقل و پایان نامه ای
 • انجام امور مرتبط با شورای پژوهشی دانشکده
 • پیگیری امور مرتبط با سامانه پژوهشیار
 • روزآمدسازی بانک های داده مرتبط با طرح های پژوهشی
 • تایید نهایی مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت دفاع
 • مدیریت اجرایی نشریه مدیریت سلامت
 • انجام امور مربوط به اعتباربخشی معاونت پژوهشی
 • عضویت در کمیته پایش معاونت پژوهشی
 • تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص وظایف محوله
 • حفظ و استفاده بهینه ا ز وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک دانشکده
 • حضور به موقع، مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی در محیط کار
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

مدیر داخلی نشریه مدیریت سلامت

سرکار خانم مریم خاکزاد

شماره تماس داخلی 193

شرح وظایف مدیر داخلی نشریه مدیریت سلامت:

 • انجام فرآیند بررسی مقالات ارسالی به نشریه مدیریت سلامت از ارسال تا انتشار
 • ویراستاری استنادی مقالات نشریه مدیریت سلامت
 • به روز رسانی وضعیت مقالات نشریه مدیریت سلامت
 • به روز رسانی بانک داوران تخصصی نشریه مدیریت سلامت
 • انجام فرآیند صدور گواهی داوری و ویراستاری
 • ارزیابی و تایید مستندات پژوهشی اعضای هیات علمی
 • به روز رسانی بارگذاری مقالات نشریه مدیریت سلامت در شبکه های اجتماعی
 • مدیریت امور داخلی نشریه مدیریت سلامت
 • عضویت در کمیته پایش معاونت پژوهشی
 • تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص وظایف محوله
 • حفظ و استفاده بهینه از وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک دانشکده
 • حضور به موقع، مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی در محیط کار
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

کارشناس علم سنج

سرکار خانم سکینه شکارچی

شماره تماس داخلی 193

شرح وظایف کارشناس علم سنجی:

 • معرفی شاخص‌های علم سنجی و توانمندسازی اعضاء محترم هیات علمی در زمینه مبانی و مفاهیم علم سنجی
 • رصد ایجاد شدن پروفایل اعضاء هیات علمی دانشکده در پایگاه های اطلاعاتی نظیر ORCID, Scopus, Google Scholar, Researcher ID توسط عضو هیات علمی
 • رصد عضویت اعضاء هیات علمی در شبکه های اجتماعی نظیر Mendeley
 • رصد وضعیت مقالات چاپ شده اعضاء هیات علمی دانشکده به تفکیک نویسنده اول(مسئول)، H-Index، نشریات Q1 و مقالات نمایه شده در پایگاه‌های معتبر (Scopus, Web of Science(ISI), PubMed, Google Scholar) و قرار دادن آن در بخش علم سنجی سایت معاونت پژوهشی دانشکده
 • ایجاد و به روز رسانی نمایه استنادی مقالات اعضاء هیات علمی دانشکده
 • ایجاد هشدار (Alert) و بروز رسانی استناد به مقالات اعضاء هیات علمی دانشکده
 • ایجاد پروفایل اعضاء هیات علمی دانشکده در سایت Google Scholar از عضو هیات علمی
 • ایجاد و به روز رسانی بانک چکیده مقالات اعضاء هیات علمی در بخش علم سنجی سایت معاونت پژوهشی دانشکده
 • استخراج نشریات Q1 به تفکیک گروه های آموزشی دانشکده
 • تهیه گزارش از وضعیت جاری، میزان رشد و عوامل موثر بر برونداد پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشکده
 • تهیه آمار تعداد مقالات چاپ شده در نمایه‌های معتبر و تعداد استنادات به مقالات اعضاء هیات علمی در بازه زمانی یکساله
 • به روز رسانی سایت علم سنجی و اطلاع رسانی اخبار علم سنجی
 • عضویت در کمیته پایش معاونت پژوهشی
 • بازنگری راهنما های نگارش پروپوزال، پایان‌نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی و منبع نویسی دانشکده
 • تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص وظایف محوله
 • حفظ و استفاده بهینه از وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک دانشکده
 • حضور به موقع، مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی در محیط کار

کارشناس فناوری اطلاعات

جناب آقای سامان محمدپور

شماره تماس داخلی 193

شرح وظایف  کارشناس فناوری اطلاعات:

 • انجام امور مربوط به رابط کمیته ارتباط با صنعت دانشکده
 • انجام امور مربوط به رابط کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده
 • انجام امور مربوط به رابط شورای سیاست گذاری مالکیت فکری دانشکده
 • نظارت بر انعقاد و اجرای قرارداد نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سامانه دانشکده
 • مدیریت سایت نشریه مدریت سلامت
 • مدیریت بخش معاونت پژوهشی در سایت دانشکده
 • ارائه¬ی گزارش عملکرد داوران، دبیران علمی و هیات تحریریه نشریه مدیریت سلامت
 • صفحه آرایی نشریه مدیریت سلامت
 • عضویت در کمیته پایش معاونت پژوهشی
 • تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص وظایف محوله
 • حفظ و استفاده بهینه ا ز وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک دانشکده
 • حضور به موقع، مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی در محیط کار
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
تنظیمات قالب