سرپرست امور پژوهشی و نشریه مدیریت سلامت

 

      سرکار خانم دکتر الهام شاه بهرامی

شماره تماس داخلی 197

شرح وظایف سرپرست امور پژوهشی و نشریه مدیریت سلامت:

 

 • انجام فرآیند تصویب و عقد قرارداد طرح های پژوهشی مستقل و پایان نامه ای
 • انجام امور مرتبط با داوری طرح های پژوهشی مستقل و پایان نامه ای
 • انجام امور مرتبط با شورای پژوهشی دانشکده
 • پیگیری امور مرتبط با سامانه پژوهشیار
 • روزآمدسازی بانک های داده مرتبط با طرح های پژوهشی
 • تایید نهایی مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت دفاع
 • مدیریت اجرایی نشریه مدیریت سلامت
 • انجام امور مربوط به اعتباربخشی معاونت پژوهشی
 • عضویت در کمیته پایش معاونت پژوهشی
 • تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص وظایف محوله
 • حفظ و استفاده بهینه ا ز وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک دانشکده
 • حضور به موقع، مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی در محیط کار
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

کارشناس امور پژوهشی

 

سرکار خانم رومینا سپهر

شماره تماس داخلی 193

شرح وظایف سرکار خانم سپهر:

 

 • معرفی شاخص‌های علم سنجی و توانمندسازی اعضاء محترم هیات علمی در زمینه مبانی و مفاهیم علم سنجی
 • رصد ایجاد شدن پروفایل اعضاء هیات علمی دانشکده در پایگاه های اطلاعاتی نظیر ORCID, Scopus, Google Scholar, Researcher ID توسط عضو هیات علمی
 • رصد عضویت اعضاء هیات علمی در شبکه های اجتماعی نظیر Mendeley
 • رصد وضعیت مقالات چاپ شده اعضاء هیات علمی دانشکده به تفکیک نویسنده اول(مسئول)، H-Index، نشریات Q1 و مقالات نمایه شده در پایگاه‌های معتبر (Scopus, Web of Science(ISI), PubMed, Google Scholar) و قرار دادن آن در بخش علم سنجی سایت معاونت پژوهشی دانشکده
 • ایجاد و به روز رسانی نمایه استنادی مقالات اعضاء هیات علمی دانشکده
 • ایجاد هشدار (Alert) و به روز رسانی استناد به مقالات اعضاء هیات علمی دانشکده
 • ایجاد پروفایل اعضاء هیات علمی دانشکده در سایت Google Scholar از عضو هیات علمی
 • ایجاد و بروزرسانی بانک چکیده مقالات اعضاء هیات علمی در بخش علم سنجی سایت معاونت پژوهشی دانشکده
 • استخراج نشریات Q1 به تفکیک گروه های آموزشی دانشکده
 • تهیه گزارش از وضعیت جاری، میزان رشد و عوامل موثر بر برونداد پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشکده
 • تهیه آمار تعداد مقالات چاپ شده در نمایه‌های معتبر و تعداد استنادات به مقالات اعضاء هیات علمی در بازه زمانی یکساله
 • به روز رسانی سایت علم سنجی و کتابخانه و اطلاع رسانی اخبار علم سنجی
 • عضویت در کمیته پایش معاونت پژوهشی
 • انجام ویراستاری استنادی نشریه مدیریت سلامت
 • تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص وظایف محوله
 • حفظ و استفاده بهینه از وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک دانشکده
 • حضور به موقع، مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی در محیط کار
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 


کارشناس امور پژوهشی

 

سرکار خانم سکینه شکارچی

شماره تماس داخلی 193

شرح وظایف سرکار خانم شکارچی:

 

 • انجام فرآیند بررسی مقالات ارسالی به نشریه مدیریت سلامت از ارسال تا انتشار
 • به روز رسانی وضعیت مقالات نشریه مدیریت سلامت
 • به روز رسانی بانک داوران تخصصی نشریه مدیریت سلامت
 • انجام فرآیند صدور گواهی داوری و ویراستاری
 • به روز رسانی بارگذاری مقالات نشریه مدیریت سلامت در شبکه های اجتماعی
 • عضویت در کمیته پایش معاونت پژوهشی
 • بازنگری راهنماهای نگارش پروپوزال، پایان‌نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی و منبع نویسی دانشکده
 • تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص وظایف محوله
 • حفظ و استفاده بهینه از وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک دانشکده
 • حضور به موقع، مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی در محیط کار
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

کارشناس امور پژوهشی

 

جناب آقای سامان محمدپور

شماره تماس داخلی 193

شرح وظایف جناب آقای محمدپور:

 

 • انجام امور مربوط به رابط کمیته ارتباط با صنعت دانشکده
 • انجام امور مربوط به رابط کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده
 • انجام امور مربوط به رابط شورای سیاست گذاری مالکیت فکری دانشکده
 • نظارت بر انعقاد و اجرای قرارداد نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سامانه دانشکده
 • مدیریت سایت نشریه مدریت سلامت
 • مدیریت بخش معاونت پژوهشی در سایت دانشکده
 • ارائه¬ی گزارش عملکرد داوران، دبیران علمی و هیات تحریریه نشریه مدیریت سلامت
 • صفحه آرایی نشریه مدیریت سلامت
 • عضویت در کمیته پایش معاونت پژوهشی
 • تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص وظایف محوله
 • حفظ و استفاده بهینه ا ز وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک دانشکده
 • حضور به موقع، مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی در محیط کار
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
Template settings