دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت آموزشی
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت بین الملل
 • معاونت پشتیبانی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته ارزیابی و ارزشیابی

 | تاریخ ارسال: 1397/3/8 | 
کمیته  ارزشیابی و آزمون
 
معرفی مسئول کمیته 
مسئول کمیته: جناب آقای دکتر هادی حمیدی
مدرک تحصیلی: دکتری زبان خارجه
رتبه علمی: استادیار 
راه ارتباطی:hamidi.hiums.ac.ir


اهداف و کارکردها :
 • همکاری در ارزشیابی جامع آموزشی سالانه اعضاء هیات علمی دانشکده مدیریت بر اساس سیاست های دانشگاه
 • استخراج نمرات کل ارزشیابی اساتید جهت ارتقا و ترفیع پایه مطابق فرمول ارسال شده از    EDC و ثبت نتایج در پرونده اساتید.
 • بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضاء و مقایسه زمانی عملکرد اعضای هیات علمی از نظر ارزشیابی
 • همکاری در انجام ارزشیابی های درونی و بیرونی گروه های آموزشی با نظارت EDC
 • همکاری با گروه های آموزشی جهت تعیین شاخص ها و استانداردهای آموزشی و آماده سازی آن‌ها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی
 • ارائه گزارش وضعیت آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDC
 • بازنگری فرمهای ارزشیابی جامع اساتید با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی و ارسال به EDC
 • ترغیب دانشجویان جدید الورود جهت مشارکت فعال در ارزشیابی اساتید و آموزش نحوه صحیح ارزشیابی به آن‌ها
 • پایش و ارزیابی فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 • طراحی برنامه مدون استاندارد سازی و ارتقای کیفیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دانلود ﺷیوهﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﻮن و ارزﺷیاﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت بهداﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان 
دانلود اسلاید شیوه نامه ارزشیابی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت بهداﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان نسخه ۱
 دانلود اسلاید شیوه نامه ارزشیابی استاتید دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت بهداﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان نسخه ۲

کلیدواژه ها: کمیته ارزیابی و ارزشیابی | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 5327 بار   |   دفعات چاپ: 190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر