دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه ها و ژورنال کلابهای دفتر توسعه آموزش دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 
کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده دفتر توسعه آموزش در جهت تعالی نام خود هر ساله به برگزاری کارگاه و ژورنال کلاب جهت متقاضیان و علاقه مندان در هر موضوع برگزار می نماید. در ادامه برنامه کارگاههای برنامه ریزی شده برای سال ۱۳۹۸ و فهرست برخی از کارگاه ها و ژورنال کلاب های دانشکده مدیریت در سال های گذشته را ملاحظه می نمایید.

دانلود برنامه کارگاههای سال ۱۳۹۸

 کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در سال  ۱۳۹۷ 
ردیف نام کارگاه تاریخ برگزاری
۱ خلاقیت ۱ ۱۹ اردیبهشت ۹۷
۲ خلاقیت ۲ ۲۶ اردیبهشت ۹۷
۳ تحلیل تئوری فازی ۲۳ خرداد ۹۷
۴ شبکه های اجتماعی و اعضای هیات علمی ۳۰ خرداد۹۷
۵ نحوه انجام مصاحبه ۱۳ تیر ۹۷
۶ جستجوی مقدماتی در بانکهای اطلاعاتی ۷ شهریور ۹۷
۷ جستجوی مقدماتی در بانکهای اطلاعاتی ۱۴ شهریور ۹۷
۸ ترجمه فارسی به انگلیسی متون علمی ۱۸ مهر ۹۷
۹ تجزیه تحلیل کیفی بانرم افزارMAXQDA ۲۵ مهر۹۷
۱۰ تور معارفه دانشجویان جدید الورود ۱۵ مهر۹۷
۱۱ کارآفرینی وایده پردازی ۱۵ مهر۹۷
۱۲ چرخه پژوهش ۲۹ مهر۹۷
۱۳ کارآفرینی و خلق ارزش ۱ آبان ۹۷
۱۴ کارآفرینی و خلق ارزش ۲ آبان۹۷
۱۵ اعتبار بخشی چیست ؟ ۲۰ آذر ۹۷
۱۶ ارتباط موثر استاد با دانشجو ۲۱ آذر ۹۷
۱۷ مفهوم اندزه گیری در اعتبار بخشی ۲۷ آذر ۹۷
۱۸ روش تحقیق کیفی(تحلیل محتوا) ۲۸ آذر ۹۷
۱۹ تعامل با مردم، مذاکره مثبت و مهارت کنترل خشم ۲۸ آذر ۹۷
۲۰ آموزش نرم افزار VISIO در اعتباربخشی ۲۵دی ۹۷

کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در سال  ۱۳۹۶ (ویژه اعضای هیئت علمی)  
ردیف عنوان استاد تاریخ محل برگزاری موضوع
۲ کارگاه دکتر اسکروچی و  مهندس کسائیان ۸/۲۴ سایت ارشد محتوی الکترونیک و نرم افزار moodle
۲ ژورنال کلاب خانم محقق و
خانم دکتر نعمتی
۹/۱ سالن کنفرانس شماره
یک
Exploring the function and effectiveness of knowledge brokers as facilitators of  knowledge translation in health-related settings: a systematic review and thematic analysis
۳ کارگاه دکتر اسکروچی و مهندس کسائیان ۹/۸ سایت ارشد تدریس خلاقیت برای مدرسان
۴ ژورنال کلاب دکتر تورانی ۹/۲۲ کنفرانس یک How should we assess knowledge translation in research organizations; designing a knowledge translation self-assessment tool for research institutes (SATORI)
۵ ژورنال کلاب دکتر  ابراهیمی
 
۹/۲۷ سالن کنفرانس شماره
یک
Assessment on the Dissemination and Knowledge Translation of Medical Students and PhD Students’ Theses in the Year ۲۰۰۶-۲۰۱۳
۶ ژورنال کلاب دکتر حسین احمدی ۱۰/۶ Assimilation of enterprise systems: the effect of institutional pressures and the mediating role of top management
۷ کارگاه دکتر آرین ۱۰/۱۳ سایت ارشد تحلیل سری های زمانی با نرم افزار Spss
۸ ژورنال کلاب خانم دکتر دهناد و خانم دکتر باقرزاده
 
۱۰/۲۰ سالن کنفرانس شماره
یک
Knowledge translation and ethics in public and population health from a knowledge management perspective
۹ کارگاه دکتر آرین ۱۰/۲۷ سایت ارشد تحلیل سری های زمانی با نرم افزار STATA
۱۱ کارگاه دکتر آرین ۱۱/۱۱ سالن کنفرانس شماره
یک
شیوه انجام مصاحبه در مطالعات کیفی
۱۳ کارگاه دکتر اسکروچی ۱۱/۲۵ سالن کنفرانس شماره
یک
آشنایی با روند تغییرات در پایگاه ISI
۱۵ کارگاه دکتر آرین ۱۲/۹ سایت ارشد تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA
۱۶ کارگاه دکتر اسکروچی ۱۲/۱۶ سالن کنفرانس شماره
یک
روش آشنایی و تشخیص اعتبار مجلات علمی پژوهشی
 
کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در سال  ۱۳۹۵  
کارگاههای برگزار شده در سال ۹۵
۸ ساعت تولید محتوای مجازی ۲و۱
۱۲ ساعت آموزش نرم افزارStoryLine
۴ساعت ترجمان دانش
۴ساعت رایانش ابری
۲ ساعت پژوهش در آموزش
۴ ساعت Camtasia
 
َژورنال کلابهای برگزار شده در سال ۹۵
۹۵/۷/۷ مدل  Action Research در آموزش
۹۵/۷/۱۴ کاربرد سازی نتایج پژوهش و موانع آن
۹۵/۸/۵ وضعیت انتقال و ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی
۹۵/۸/۱۸ تفکر انتقادی در اموزش الکترونیکی
۹۵/۹/۳ Information encountering on social media and tacit knowledge sharing
۹۵/۱۰/۱ تحلیل سری زمانی
۹۵/۱۰/۲۹ عوامل موثر بر تعداد استناد
 
کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ 
ردیف نام کارگاه تاریخ و ساعت اجرا نام مدرسین گروه هدف
۱ اخلاق در پژوهش ۲۰ /۰۹/۹۲ (۸:۳۰ تا ۱۳) دکتر قالیچی اعضای هیئت علمی
۲ مرور سیستماتیک(۲ روزه) ۰۱و۰۲/۱۱/۹۲
سه شنبه ۸:۳۰ تا ۱۵،چهارشنبه ۸:۳۰ تا۱۲:۳۰
دکتر رواقی اعضای هیئت علمی
۳ اصول روش تحقیق کیفی با رویکرد فنومنولوژی(۲ روزه) ۰۸و۰۹/۱۱/۹۲ ،(۸:۳۰ تا ۱۵) دکتر پیروی اعضای هیئت علمی
۴ جستجوی متون پیشرفته  و EndNote ۲۱/۱۲/۹۲،ساعت(۸:۳۰ تا۱۵) خانم علی بیک اعضای هیئت علمی
۵ جستجوی متون پیشرفته  و EndNote(۲ روزه) ۲۰و۲۱/۰۳/۹۳،ساعت(۸:۳۰ تا۱۵) خانم علی بیک اعضای هیئت علمی
۶ آشنایی با سیستم مجازی و سیستم LMS دانشگاه ۱۶/۰۷/۹۳، ساعت(۸ تا ۱۲) دکتر دهناد
مهندس یارمحمدی
اعضای هیئت علمی
۷ تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی ۰۷/۰۸/۹۳، ساعت(۸ تا ۱۲) دکتر فاطمه نامی اعضای هیئت علمی
۸ تکنیکهای تئاتر در تدریس ۱۷/۱۰/۹۳،ساعت (۸:۳۰ تا۱۲:۳۰) دکتر سیدین اعضای هیئت علمی
۹ Health Systems Assessment; WHO Framework ۳۰/۲/۹۴، ساعت (۸:۳۰ تا۱۱) دکتر رواقی اعضای هیئت علمی و دانشجویان PhD
۱۰ مشاوره در ویرایش انواع اطلاعات و زبان علمی مقالات انگلیسی(۳ روزه) ۲۵/۰۶/۹۴و۰۸و۰۱/۰۷/۹۴،ساعت(۸ تا ۱۲) دکتر صیفوری اعضای هیئت علمی
۱۱ مجموعه کارگاه نرم افزارهای تولید محتوا در آموزش مجازی:
Camtasia, Edit by paint, Podcasts
۱۵/۰۷/۹۴، ساعت (۸:۳۰ تا۱۲:۳۰) دکتر دهناد
مهندس یارمحمدی
اعضای هیئت علمی
۱۲ آیین نگارش و ویرایش متون فارسی ۰۶/۰۸/۹۴، ساعت (۸:۳۰ تا۱۲:۳۰) دکتر شهنازشاهنده اعضای هیئت علمی
۱۳ آشنایی با پایگاه استنادی Scopus(روش های جستجوی تخصصی و استخراج شاخص های علم سنجی) ۱۳/۰۸/۹۴، ساعت (۸:۳۰ تا۱۲:۳۰) دکترلیلا نعمتی انارکی
خانم نیلوفرمحقق
اعضای هیئت علمی
 
 کارگاه ها و ژورنال کلابهای اخیر دفتر توسعه آموزش دانشکده از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۱ 
ردیف نام کارگاه تاریخ و ساعت اجرا نام مدرس ساعت
۱ استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی چهارشنبه۰۳/۰۸/۹۱
ساعت(۱۱:۳۰ تا۸:۳۰)
آقای دکتر کامکار
آقای دکتر لنگری زاده
۳
۲ ارزیابی دانشجوویژه اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت ۱۰/۰۸/۹۱ (۸:۳۰ تا۱۲:۳۰)
(۸:۳۰ تا۱۲:۳۰)   ۰۱/۰۹/۹۱
خانم دکتر دهناد، –آقای دکتر دلگشائی-آقای دکتر صالحی ۸
۳ لاگ بوک
(Logbook)
چهارشنبه۱۷/۰۸/۹۱
ساعت(۱۲:۳۰-۸:۳۰ )
سرکارخانم دکتر بیگدلی ۴
۴ استنباط آماری در مطالعات ژنتیک دوشنبه ۲۰/۰۹/۹۱     (۱۰ تا ۱۲) خانم دکتر خداکریم ۲
۵ نحوه نگارش C.V آکادمیک به زبان انگلیسی ۱۳/۱۰/۹۱ (۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰) آقای دکتر مصدق راد ۴

کلیدواژه ها: کارگاه ها و ژورنال کلابهای 1398 | کارگاه ها و ژورنال کلابهای 1396 | کارگاه ها و ژورنال کلابهای 1397 | کارگاه ها و ژورنال کلابهای 1395 | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 2422 بار   |   دفعات چاپ: 157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر