دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت آموزشی
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت بین الملل
 • معاونت پشتیبانی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • کمیته تحقیقات دانشجویی

گروه اقتصاد سلامت

 | تاریخ ارسال: 1397/8/13 | 
<<<گروه اقتصاد سلامت>>>
تاریخچه
در سال ۱۳۷۹برای اولین بار در ایران، رشته اقتصاد بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد در گروه آموزشی اقتصاد بهداشت دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه‌اندازی شد. همچنین در سال ۱۳۸۷ راه‌اندازی مقطع دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت در این گروه آموزشی صورت گرفت .این گروه آموزشی در حال حاضر به ‌صورت یک گروه مستقل در دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی فعالیت می‌نماید. تاکنون ۷۶ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۵ نفر در مقطع دکتری تخصصی از این گروه فارغ‌التحصیل شده اند .همچنین در حال حاضر ۲۱ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۳۶ دانشجودر مقطع دکتری تخصصی در حال تحصیل هستند . اخیراً برنامه آموزشی رشته مدیریت مالی در نظام سلامت نیز در مقطع کارشناسی ارشد توسط این گروه آموزشی تدوین و پس از تایید شورای آموزشی دانشگاه، برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای گسترش دانشگاه‌های وزارت متبوع ارسال‌شده است .اولین فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد و نیز اولین دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی علوم مدیریت و اقتصاد سلامت از این گروه آموزشی بوده است.

رسالت گروه اقتصاد سلامت
تربیت دانش آموختگان متعهد و توانمند در زمینه آموزش و پژوهش و اجرا در نظام مراقبت سلامت

دورنمای گروه اقتصاد سلامت:
تبدیل به مرجعیت علمی در بین کشورهای مورد تاکید در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴

ارزش‌های گروه گروه اقتصاد سلامت:
 • کمک به استقرار عدالت در ارائه تامین مالی، دسترسی و بهره مندی از مراقبتهای سلام
 • ارتقاء کارآیی اقتصادی منابع محدود سلامت از طریق بهره گیری از تکنیک های علم اقتصاد سلامت

رشته مقطع‌های گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
رشته اقتصاد سلامت دوره ای است که در آن تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، تقویت بنیه علمی دانشگاه و کمک به سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام سلامت صورت می گیرد. در این گروه آموزشی، مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت و مقطع دکتری تخصصی اقتصاد سلامت دایر می باشد.
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته اقتصاد بهداشت:
تعداد کل واحدهای درسی در مجموع ۳۲ واحد شامل دروس اختصاصی اجباری۲۳ واحد دروس اختیاری ۵ واحد پایان نامه ۳ واحد
دوره دکتری تخصصی (ph.d) رشته اقتصاد سلامت:
تعداد کل واحدهای درسی در مجموع ۵۰ واحد شامل دروس اختصاصی اجباری۲۱ واحد دروس اختیاری ۹ واحد پایان نامه ۲۰ واحد

محل استقرار گروه:
گروه اقتصاد سلامت در نیم طبقه پنجم دانشکده و مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت مستقر می‌باشد.

 

سرکار خانم سارا عابد: کارشناس گروه
شماره تماس: ۸۸۱۹۷۲۶۱ یا شماره داخلی ۱۸۷


شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۷۱۶۱۵

اعضای گروه اقتصاد سلامت:

رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۷۱۶۱۵
نشانی صندوق پست الکترونیک:
rezapour.aiums.ac.ir
محل استقرار: مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت (دفتر ریاست)
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۶
نشانی صندوق پست الکترونیک:
hadian.miums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اقتصاد سلامت)
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: -----
نشانی صندوق پست الکترونیک:
abutorabi.aiums.ac.ir
محل استقرار: بیمارستان شفا یحیائیان (دفتر مدیریت بیمارستان)
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۰۲۱۸۸۶۷۱۶۱۵
نشانی صندوق پست الکترونیک:
alipour.viums.ac.ir
محل استقرار: مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت (دفتر معاون پژوهشی)
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 

دریافت طرح درس گروه اقتصاد سلامت ترم اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰


دریافت طرح درس گروه اقتصاد سلامت ترم اول ۹۷-۹۸
طرح درس‌های موجود در این فایل:

ارزیابی اقتصادی
دکتری
اقتصاد بهداشت
اقتصاد بخش عمومی
دکتری
اقتصاد بهداشت
اقتصاد بهداشت
دکتری
اقتصاد بهداشت
اقتصاد بهداشت
دکتری
سیاست گذاری سلامت
اقتصاد بهداشت
دکتری
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
اقتصاد سنجی کاربردی
دکتری
اقتصاد بهداشت
اقتصاد بهداشت
کارشناسی ارشد
فناوری سلامت
اقتصاد سنجی پیشرفته
کارشناسی ارشد
اقتصاد بهداشت
اقتصاد سنجی پیشرفته
کارشناسی ارشد
اقتصاد سلامت
ارزیابی فناوری سلامت
کارشناسی ارشد
اقتصاد بهداشت

طرح درس‌های موجود در این فایل:
ارزشیابی اقتصادی خدمات بهداشتی و درمانی
دکتری
سیاست گذاری سلامت
اقتصادسنجی پیشرفته
دکتری
اقتصاد بهداشت
مدیریت مالی
دکتری
اقتصاد بهداشت
ارشیابی اقتصادی
کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات سلامت
اصول ارزیابی اقتصادی
کارشناسی ارشد
ارزیابی فناوری سلامت
اقتصادبخش عمومی و اقتصاد بهداشت
کارشناسی ارشد
اقتصاد بهداشت
اقتصاد بهداشت
کارشناسی ارشد
فناوری سلامت
اقتصاد بهداشت
کارشناسی ارشد
فناوری سلامت


کتاب های گروه:
 

کتب تالیفی:
 1. کتاب "آشنایی با مفاهیم تخصیص منابع در نظام سلامت". تهران: انتشارات آرون. چاپ اول ۱۳۹۷
 2. کتاب "اصول خدمات بهداشتی درمانی". تهران: انتشارات عبادی فر، چاپ اول، ۱۳۹۷
 3. کتاب "مدیریت بهداشت و درمان". قزوین: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی. ۱۳۸۹. کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ارزیابی فن آوری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد سلامت و سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت و درمان (چاپ هفتم)
 4. کتاب "برنامه ریزی بهداشت و درمان". قزوین: نشر حدیث امروز. ۱۳۸۸. کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت و درمان (چاپ سوم)
 5. کتاب "اقتصاد مراقبت سلامت". تهران: انتشارات عبادی فر. زمستان۱۳۹۰.کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، اقتصاد سلامت، سیاست گذاری سلامت و ارزیابی فن آوری سلامت وزارت بهداشت و درمان (چاپ چهارم)
 6. کتاب "مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان". تهران: انتشارات عبادی فر. ۱۳۹۱. کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت و درمان(چاپ دوم)
 7. کتاب "اصول خدمات بهداشتی". تهران: انتشارات عبادی فر. ۱۳۹۲. کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اقتصاد سلامت و سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت و درمان(چاپ اول)
 8. کتاب "فرهنگ مدیریت و اقتصاد سلامت". تهران: انتشارات آرون. چاپ اول. ۱۳۹۴
 9. کتاب "قیمت گذاری دارو". تهران: انتشارات عبادی فر. چاپ اول. ۱۳۹۴
 10. کتاب "بودجه در نظام سلامت". تهران: انتشارات آرون. چاپ اول. ۱۳۹۵
 11. کتاب "خرید راهبردی خدمات سلامت: ادبیات و مبانی نظری و مطالعات تطبیقی". تهران. انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۹۶ 
کتب ترجمه ای:
 1. ترجمه کتاب "Financial Management Strategies for Hospitals and Healthcare" Organizations, Techniques, Checklists and Case Studies" تالیف دیوید ادوارد مارچینکو و همکاران.تهران: انتشارات آرون ۱۳۹۷
 2. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب "The economics of epidemiology ". ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺗﺴﯿﺮ و ﺗـﺮوی.  ﺗﻬـﺮان: اﻧﺘﺸـﺎرات   آرون ۱۳۹۷
 3. ترجمه کتاب "Managing Health Services: Concepts and Practice" تالیف مری هاریس. تهران: انتشارات عبادی فر. ۱۳۹۳  کتاب رفرنس برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اقتصاد سلامت و سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت و درمان (چاپ دوم ۱۳۹۵)
 4. ترجمه کتاب "Economics for Health Care Managers" تالیف رابرت اچ. لی. تهران: انتشارات آرون. ۱۳۹۳
 5. ترجمه کتاب "Economic Evaluation: understanding public health". تالیف راشبی و کارینز. تهران: انتشارات عبادی فر. ۱۳۹۳ 
 6. ترجمه کتاب "The Dictionary of Health Economics". تالیف آنتونی کولیر. تهران: انتشارات عبادی فر. ۱۳۹۳
 7. ترجمه کتاب ”Essentials of Economic Evaluation in Health Care” تالیف راشل ایلیوت و کاترین پین. تهران: انتشارات آرون. ۱۳۹۴
 8. ترجمه کتاب ""Decision Analysis For Health Care Managers. تالیف فرخ عالمی و دیوید گاستافسون. تهران: آرون. ۱۳۹۷
 9. ترجمه کتاب “Pharmaceutical Purchasing” . تالیف اولریکا اِنمارک، آنیتا آلبان، اِنریکه سی. اس. وازکز. تهران، انتشارات آرون. ۱۳۹۵
 10. ترجمه کتاب " Cost Effectiveness Modeling for Health Technology Assessment" تالیف ریچارد ادلین و همکاران. تهران: انتشارات آرون. ۱۳۹۵
 11. ترجمه کتاب ""Health Policy and Law. تالیف ژوئل تیتل باوم و همکاران. تهران: انتشارات آرون. ۱۳۹۵
 12. ترجمه کتاب "Methods for the economic evaluation of health care programs" . تالیف دراموند و همکاران. تهران: انتشارات آرون  ۱۳۹۶
 13. ترجمه کتاب “Evaluating Investments in Health Care System “ تالیف الساندرو اسکالتی. تهران: آرون. ۱۳۹۷
 14. ترجمه کتاب  “The Economics of Social Capital and Health: A Conceptual and Empirical Roadmap” تالیف شرمن فولند و لورنزو راکو. تهران: آرون.۱۳۹۷
کتب ترجمه ای:
 1. کتاب "اقتصاد اپیمیولوژی"– انتشارات آرون – ۱۳۹۷
 2. کتاب "تحلیل تصمیم برای مدیران نظام سلامت" با همکاری دکتر عزیز رضاپور، علی سرابی، دکتر امیر نوروزی – انتشارات آرون – ۱۳۹۶
 3. کتاب "اصول ارزیابی اقتصادی در نظام مراقبت های سلامت" با همکاری دکتر عزیز رضاپور، مریم خرم‌روز، مریم شیروانی و زیرنظر دکتر فربد عبادی فردآذر – انتشارات آرون – ۱۳۹۴
 4. کتاب "اقتصاد برای مدیران نظام سلامت" با همکاری دکتر عزیز رضاپور، دکتر فرشاد نجفی‌پور و دکتر امیر نوروزی – انتشارات آرون – ۱۳۹۳
 5. کتاب "سیاست‌گذاری مراقبت‌های بهداشتی درمانی" با همکاری دکتر ابوالقاسم پوررضا، مجید خسروی و عبدالصالح جعفری، انتشارات سازمان بیمه خدمات درمانی - سال ۱۳۸۹

فهرست دروس مورد ارائه گروه


کلیدواژه ها: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | اقتصاد بهداشت | اقتصاد سلامت |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 13579 بار   |   دفعات چاپ: 461 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر