فرم درخواست کامل مقاله
[ برگشت به فرم ]
- اطلاعات فردی
1 نام و نام خانوادگی
2 شماره تماس (در صورت درج شماره تلفن ثابت، لطفا با کد شهر وارد نماییید)
3 نشانی صندوق پست الکترونیک
4 نوع ارتباط با دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دانشجو
کارمند
هیئت علمی
سایر
- اطلاعات کتابشناختی مقاله مورد نیاز
5 عنوان مقاله
6 نام مجله
7 سال انتشار
8 شماره جلد
9 شماره مجله