دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اخبار آموزشی
جلسه دفاع رساله خانم دکتر سمیه نصیری برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله خانم دکتر نصیری دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت، ۲۹ مهر در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.
عنوان رساله خانم دکتر نصیری، ارائه چارچوب امنیت اینترنت اشیا در صنعت مراقبت سلامت است. همچنین استاد راهنمای رساله وی سرکار خانم دکتر صدوقی، استاد مشاور خانم دکتر دهناد، آقای دکتر تدین استاد داور داخل خانم دکتر احمدی، آقای دکتر لنگری زاده و استاد داور خارج  آقای دکتر صیاد حقیقی و خانم دکتر اسدی بودند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.30945.107566.fa
برگشت به اصل مطلب