دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی
کارگاه های بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | 
کارگه بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 96
ارتقا بیمارستان با رویکرد تحلیل سناریو
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.33343.56234.fa
برگشت به اصل مطلب