دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی
کارگاه های بهاره کمیته تحقیقات کارگاه های بهاره کمیته تحقیقات دانشجوی سال ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۹ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.33343.65045.fa
برگشت به اصل مطلب