صدور معرفی نامه پژوهشی در مورد


دریافت کد اخلاق


 داوری طرح پژوهشی مستقل


تصویب و انعقاد قرارداد طرح پژوهشی


ترجمان دانش


علم سنجی


تسهیلات تشویقی مقالات


فرصت مطالعاتی


ارتقا سیستم های کامپیوتری دانشکده


 مرکز رایانه غدیر و کارشناسی ارشد


 نشریه علمی-پژوهشی مدیریت سلامت


کتابخانه


ارزیابی عملکرد کارکنان معاونت پژوهشی

 

 

بروز رسانی: 1402/۰6/20

Template settings