نام نویسی
ماده ۱ : پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد علاوه بر مراجعه به سایت مربوط به دانشگاه جهت ثبت نام اولیه بایستی به دانشکده نیز مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
 
ماده ۲ : دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند ، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه ، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود .
تبصره : دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی با دلایل مستند به طور مکتوب در اولین ماه بعد ازآغاز هر نیمسال تحصیلی ،‌ به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد .
منع تحصیلی همزمان
ماده ۳ : دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش ، در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت . در صورت تخلف ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت ، محروم و سوابق تحصیلی وی بـاطل اعلام می شود در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذی ربط بپردازد .
تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان )، از شمول این ماده مستثنی هستند .
 

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 فصل اول : کلیات
ماده ۱ : تعریف
دوره کارشناسی ارشد ، یکی از دوره‌های آموزش عالی بالاتر از دوره کارشناسی است ، که پس از آن به اجرا درمی‌آید و سرانجام به اعطاء مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می‌گردد .
 
ماده ۲: هدف
هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد ، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژهشگرانی است ، که با فراگیری آموزشهای لازم و آشنایی با روش‌های پژوهش علمی ، مهارت لازم را برای آموزش ، پژوهش و خدمات پیدا می‌کنند .
فصل دوم : شرایط ورود
ماده ۲ : شرایط ورود به دوره به شرح زیر است :
* داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
* داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا بالاتر مورد تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های مورد قبول ( به تشخیص شورای عالی برنامه‌ریزی ) .
* برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی
* موفقیت در آزمون ورودی دوره
تبصره :مدرک معادل کاشناسی برای ورود به این دوره‌ها فاقد اعتبار است.
 
 


آیین نامه های کشوری

دریافت فایل آیین نامه دوره کارشناسی

دریافت فایل آیین نامه دوره کارشناسی ارشد

دریافت فایل آیین نامه دوره دکتری تخصصی (ابلاغ سال ۱۳۹۷)

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

Template settings