ارزش‌های  معاونت آموزشی
  • ما برحاکمیت ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای تاکید داریم.
  • ما بر بهبود مستمر فرآیندهای آموزشی برای دستیابی به اهداف سازمانی تاکید داریم.
  • ما بر مسئولیت پذیری، تواضع و روحیه خدمت به جامعه تاکید داریم.
  •  ما بر خلق ایده های جدید، ارزیابی ایده ها و بکارگیری بهترین آنها تاکید داریم.
  •  ما بر توسعه مداوم توانمندی های اساتید و کارکنان دانشکده جهت بهبود کیفیت خدماتشان تاکید داریم.
  • ما بر رضایت اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان خود تاکید داریم.
Template settings