مسئول اساتید مشاور دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده
شماره تماس: ۰۲ - ۰۱ ۴۳ ۷۹ ۸۸ داخلی: 124

معرفی اساتید مشاور دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

نام و نام خانوادگی گروه آموزشی Email نام و نام خانوادگی گروه آموزشی Email
دکتر هاله آیت الهی

 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ayatollahi.h@iums.ac.ir دکترمصطفی لنگری زاده

 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی langarizadeh.m@iums.ac.ir
دکتر عباس شیخ طاهری

 
 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی abbas.taheri@gmail.com دکتر پروین ابراهیمی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی Parvin_eb@yahoo.com
دکتر پوران رییسی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی raeissi2009@yahoo.com دکتر عسگر آقایی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی aghaei.a@iums.ac.ir
دکتر حسن الواقاسم گرجی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی gorji.h@iums.ac.ir دکتر سید احمد احمدی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ahmadi.sa@iums.ac.ir
دکتر لیلا نعمتی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی nematianaraki.l@iums.ac.ir دکتر شهرام صدقی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی shahramss@yahoo.com
دکتر سیروس پناهی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی siruspanahi@gmail.com دکتر شاندیز مصلحی

سلامت در بلایا و فوریت‌ها Moslehi.sh@iums.ac.ir
دکتر علی ابوترابی

اقتصاد سلامت abutorabi.a@iums.ac.ir دکتر وحید علی‌پور

اقتصاد سلامت alipour.v@iums.ac.ir
دکتر سمیه نصیری

مدیریت اطلاعات سلامت nasiri.so200@gmail.com دکتر شادی اسدزندی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی asadzandi.sh@iums.ac.ir
دکتر محسن دولتی

سلامت در بلایا و فوریت‌ها dowlati.m@iums.ac.ir دکتر رفعت باقرزاده

زبان انگلیسی bagherzadeh.r@iums.ac.ir
دکتر مریم رزمگیر

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
razmgir.m@iums.ac.ir دکتر نسرین شعربافچی‌زاده

سلامت در بلایا و فوریت‌ها
nshaarbafchi@gmail.com
دکتر عزیز رضاپور
اقتصاد سلامت
rezapour.a@iums.ac.ir دکتر اکرم اکبری

اقتصاد سلامت
akram.akbari9@gmail.com
دکتر محمد هادیان
اقتصاد سلامت
hadian.m@iums.ac.ir      


فرم های ویژه اساتید مشاور:Template settings