لیست اعضای کمیته اصلی پاسخدهی به ماموریت محوله علوم مدیریت و اقتصاد سلامت به منظور آشنایی مراجعان با آنها به شرح ذیل است:

 • دکتر محمدرضا ملکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر محمود عیسوی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر علی سرابی آسیابر، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر حسن ابوالقاسم گرجی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر سیدحسام سیدین، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر عباس شیخ طاهری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر هاله آیت اللهی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر لیلا نعمتی انارکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر حمید پوراصغری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر عزیز رضاپور، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر وحید علی پور، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

Template settings