الگوی صحیح در مقالات انگلیسی:
Student Research Committee, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

الگوی صحیح در مقالات فارسی:
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Template settings