سرکار خانم لعیا مزجی
سرپرست اداره امور اداری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
شماره تماس داخلی: ۲۴0
شماره تماس:۸۸۷۹۴۲۹۹

سرکار خانم دخیلی
مسئول امور عمومی
شماره تماس داخلی: ۲۴۹
شماره تماس:۸۸195097

شرح وظایف اموراداری
 •  راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای تحت سرپرستی.
 •  ایجاد زمینهای مناسب برای جذب نیروی انسانی متعهد و متخصص و کارآمد و نگهداری نیروهای لایق و شایسته موجود.
 •  شرکت در کمیته ها، سمینارها و جلسه های مختلف و گزارش های لازم جهت استحضار معاون محترم پشتیبانی.
 •  هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها، هدف های مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده .
 •  صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی.
 •  نظارت بر حسن انجام امور واحدهای تحت سرپرستی برابر با قوانین مقررات اداری.
 •  بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و پاراف آنها.
 •  بررسی و رسیدگی به امور حضورو غیاب ، عملکرد و ترفیعات.
 •  دریافت دستور برنامه کار از معاونت پشتیبانی و گزارش انجام کارها به آن معاونت.
 •  شرکت در جلسات و مطرح کردن خط مشی های امور اداری.
 •  نظارت بر کلیه کارهای عمومی دانشکده.
 •  ارزیابی عملکرد سالانه مسئولین واحدهای اداری
Template settings