سرکار خانم لعیا مزجی
سرپرست اداره امور اداری
شماره تماس داخلی: ۲۴0
شماره تماس:۸۸۷۹۴۲۹۹
دریافت شرح وظایف خانم مزجی


سرکار خانم دخیلی
مسئول امور عمومی
شماره تماس داخلی: ۲۴۹
شماره تماس:۸۸195097
دریافت شرح وظایف خانم دخیلی

 

Template settings