سرکار خانم لعیا مزجی
سرپرست اداره امور اداری
شماره تماس داخلی: ۲۴9
شماره تماس:۸۸۷۹۴۲۹۹
دریافت شرح وظایف خانم مزجی


سرکار خانم دخیلی
ناظر قراردادها - مسئول هماهنگی نقلیه و نماینده ایاب ذهاب دانشکده - رابط ورزشی
شماره تماس داخلی: ۲۴۹
شماره تماس:۸۸195097
دریافت شرح وظایف خانم دخیلی

 

Template settings