امور دانشجویی

الف. وام دانشجویی: نظر به درک مشکل بیشتر دانشجویان در تامین مخارج تحصیل این معاونت بخشی از بودجه تخصیصی را صرف تامین منابع وام دانشجویی می نماید. بدین شکل که دانشجویان با مراجعه به سایت رفاه دانشگاه یا مراجعه به مسئول مربوطه و تکمیل فرم ها مبالغی را تحت عنوان وام مسکن و وام تحصیل دریافت می کنند.

ب. بیمه دانشجویی: در این مورد هم دانشجویان میتوانند همانند موارد فوق عمل کنند.

در هریک از موارد فوق ایین نامه ها و فرم های مخصوصی وجود دارد که با توجه به نوع وام مورد نیاز و دارا بودن شرایطی در دانشجو همچون مشروط نبودن ونیازمند بودن به وام در سایت رفاه قرار دارد.


امور فرهنگی

کانون مهدویت و نماز و نیایش: این کانون ها از طریق همکاری با بسیج دانشجویی دانشکده سعی در جذب هر چه بیشتر دانشجویان به فعالیت در این کانون بوده و سعی در شناخت دغدغه های روز دانشجویان در بحث مهدویت از دیدگاه های مختف مختلف اسلامی وغیر اسلامی می پردازد. همچنین از طریق برگزاری مراسم زیارت عاشورا در نماز خانه دانشکده و یا شله زرد پزانها سعی در مشارکت بیشتر دانشجویان در امور فرهنگی و مذهبی دارد.

Template settings