جناب آقای رامین ملکی
رییس امور مالی
شماره تماس داخلی: 238
شماره تماس: 88780734

سرکار خانم مزجی
کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی 240
دریافت شرح وظایف سرکار خانم مزجی

سرکار خانم عباسی
کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی 245
دریافت شرح وظایف سرکار خانم عباسی

جناب آقای مولایی
کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی: 141
دریافت شرح وظایف جناب آقای مولایی

 

سرکار خانم محمدی
کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی 240
دریافت شرح وظایف سرکار خانم محمدی

 

Template settings