جناب آقای رامین ملکی
رییس امور مالی
شماره تماس داخلی: 382
شماره تماس: 88780734
شرح وظایف جناب آقای ملکی

سرکار خانم مزجی
کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی 245

شرح وظایف سرکار خانم مزجی

سرکار خانم عباسی
کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی 245

شرح وظایف سرکار خانم عباسی

جناب آقای مولایی
امین اموال

شماره تماس داخلی: 245

شرح وظایف جناب آقای مولایی

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings