اهداف

 

  • توانمندسازی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی(روش تحقیق، مدیریت تحقیق، اخلاق در پژوهش و استفاده از نتایج تحقیق)
  • تقویت اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و دانشجویان در حوزه پژوهش
  • تعیین اولویت های پژوهشی
  • پایش و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی در دانشکده
  • توسعه کمی و کیفی نشریه مدیریت سلامت
  • توسعه همکاری های بین بخشی و بین المللی
  • ارتقای سطح تولیدات علمی دانشکده

 

چشم انداز(دورنما)

 

معاونت پژوهشی دانشکده بر آن است که با بهره گیری از حمایت اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان،  پژوهش و فن آوری و توسعه همکاری بین بخشی و بین المللی و ایجاد فضای خلاق و نوآور، در ۵ سال آینده دانشکده برتر در مقایسه با دانشکده های همتراز در سطح ملی باشد.

 

رسالت

 

معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی بر آن است با گسترش فرهنگ پژوهش، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی، توسعه دانش و مهارت پژوهشی اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان، تعیین اولویت های پژوهشی، توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی، پایش و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده در راستای تحقق اهداف معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه گام بردارد.

Template settings