سرمایه هر جامعه ای علم است و رسالت حوزه آموزش ترغیب و تشویق اساتید و دانشجویان به گسترش علم در حیطه های مختلف و بهره گیری مفید از آن در راه تعالی جامعه و نظام سلامت است.

 

اهداف معاونت آموزشی:

اهداف معاونت آموزشی این دانشکده، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد. در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود ودانش کارشناسان خبره اقدام به برنامه ریزی نموده و زمینه هایی پویا، در جهت تأمین نیازهای اساسی دانشگاه فراهم می آورد.

حوزه معاونت آموزشی با برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های کیفی و کمی در حیطه آموزش، نقش موثری در رتبه بندی و اعتبارسنجی دانشگاه ایفا می نماید.


ماموریت اصلی معاونت آموزشی دانشکده در راستای اهداف دانشگاه، سیاستگذاری  در خصوص  ارتقای خدمات در آموزش  در تمامی عرصه‌ها

 1. تربیت نیروی انسانی کار آمد علمی و عملی مبتنی بر دانش روز
 2. مدیریت  و ارتقای منابع انسانی  در خصوص اعضای هیات علمی ، کارکنان
 3. تولید دانش روز آمد مبتنی بر نیاز های جامعه و بومی سازس شواهد معتبر علمی برای ارتقا آموزش عالی سلامت
 4. ارائه برنامه و استفاده بهینه از امکانات دانشگاه در توسعه علم در جامعه
 5. رصد و ارتقا  کمی و کیفی برنامه های آموزشی اعم از آموزش مداوم و مهارت آموزی
 6. مدیریت استعداد های درخشان در قالب دانشجویی و اعضای هیات علمی
 7. تفویض اختیار در چارچوب قوانین جاری به منظور تمرکز زدایی در مراکز تابعه

آرمان‌های اصلی معاونت آموزشی

 1. آینده نگاری و گسترش مرجعیت  علمی در رشته های  تخصصی
 2.  تولید و ترویج علم برای جامعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان در حیطه آموزش
 3. راهبری علمی در سطح کشور با حرکت بر لبه علم، دانش کاربردی و حمایت ازفعالیت های علمی
 4. شناسایی، جذب و پرورش نخبگان
 5. تمایز دانشگاه در خصوص گسترش  سرآمدی در رشته های  تخصصی
 6. نوآوری ،خلاقیت و الهام بخشی در رشته های تخصصی
 7. پرورش و تربیت دانشجویان نخبه در دوره های پسا دکتری
 8. تلاش برای حل مشکلات با انعطاف پذیری عنایت بر توانمندی دانشگاه جهت تاب آوری
 9. تربیت دانش آموختگانی روز آمد  در بکارگیری توان علمی و عملی  از طریق به کارگیری  روش های آموزش های نوین پزشکی در امر اشتغال و رفع نیاز در تمامی جایگاه حتی ارتباط با صنعت
 10. ارتقای سطح علمی، توانمند سازی اعضای هیات علمی 
 11. با ترغیب اساتید و دانشجویان  برای خلق ایده ، تولید محصولات کاربردی یا روشهای جدید و..  مرزهای علمی دانش را گسترش داد
 12. افزایش توسعه همکاری بین رشته ای در سطح ملی و بین المللی
 13. بازنگری در برنامه های آموزشی و کوریکولوم های آموزشی (Education Curriculum)
Template settings