جناب آقای ابراهیمیان
مسئول تاسیسات
شماره تماس داخلی: 281
دریافت شرح وظایف آقای ابراهیمیان


جناب آقای ملکشاهی
کارشناس تاسیسات
شماره تماس داخلی: 281
دریافت شرح وظایف آقای ملکشاهی


جناب آقای ایرانی
کارشناس تاسیسات
شماره تماس داخلی: 281
دریافت شرح وظایف آقای ایرانی

Template settings