جناب آقای ملکشاهی
مسئول تاسیسات
شماره تماس داخلی: 281

جناب آقای ابراهیمان
کارشناس تاسیسات
شماره تماس داخلی: 281

جناب آقای اسکندری
کارشناس تاسیسات
شماره تماس داخلی: 281

جناب آقای ایرانی
کارشناس تاسیسات
شماره تماس داخلی: 281


شرح وظایف مسئول تاسیسات و کارشناسان آن:

 1. انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمان و تاسیسات مرکزی از قبیل آب، برق، گاز، تهویه هوای مطبوع، فن کوئلها و هواسازها
 2. نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات
 3. تهیه و تنظیم و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی
 4. نظارت بر لوله کشی ساختمان و تعمیر وسایل تاسیساتی
 5. نظارت بر شرکتها، پیمانکار، کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوط
 6. ثبت و گزارش کلیه امور تاسیساتی و خدمات فنی
 7. سرکشی روزانه از سبقات ساختمان اداری و رفع معایب فنی
 8. نگهداری وسرکشیروزانهاز موتورخانه و دستگاههای موجود در حال کار در فصول مختلف
 9. انجام کارهای فنی به نحو احسن در طبقات و موتورخانه
 10. سرکشی روزانه از هواساز و منابع انبساط تاسیسات مرکزی
 11. تهیه چک لیست ماهانه از طبقات و ساختمان اداری
 12. سرکشی از سرویسهای بهداشتی و رفع معایب آن از قبیل نشتی و تعویض لامپ
 13. سرکشی از محوطه سالن و بیرون آن از لولهها جهت جلوگیری از ترکیدگی در فصل سرد
 14. انجام امور محوطه طبق دستور مافوق
 15. تعویض لامپها و قطعات سوخته از قبیل چراغهای واحدها، بیسیم سیار و بخاری
 16. رفع اتصالی برق درسریعترین زمان و آماده باش بودن
 17. سرکشی از موتورخانه، طبقات و ساختمان اداری در دونوبت در روزهای تعطیل
Template settings