سرکار خانم دهقان
مسئول تاسیسات
شماره تماس داخلی: 208

جناب آقای ابراهیمان
کارشناس تاسیسات
شماره تماس داخلی: 281
دریافت شرح وظایف آقای ابراهیمیان

جناب آقای ملکشاهی
کارشناس تاسیسات
شماره تماس داخلی: 281
دریافت شرح وظایف آقای ملکشاهی

جناب آقای ایرانی
کارشناس تاسیسات
شماره تماس داخلی: 281
دریافت شرح وظایف آقای ایرانی

جناب آقای رسولی
مهندس ناظر
شماره تماس داخلی: 281

Template settings