تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401
دریافت تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
دریافت تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸
دریافت برنامه ریزی کلاسی نیم سال اول تحصیلی ۹۹-۹۸جلسات آموزشی و تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۸
دریافت جلسات آموزشی و تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۸


کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ترم ۱ ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۴۴۴۳۰۰۱ ۴۰۳ سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی ۱ گروه کتابداری          
۲ ۵۰۱۱۸۳۰۷۲ ۱ آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی ۳ آقای دکتر آزادی شنبه ۱۳-۱۶ ۱ ۲۱/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۵۰۱۱۸۳۰۷۹ ۱ اقتصاد بهداشت و درمان ۳ آقای دکتر رضاپور یکشنبه ۸-۱۱ مرکز تحقیقات ۲۳/۱۰/۹۸ ۱۱
۴ ۵۰۱۱۸۳۳۳۴ ۱ زبان انگلیسی ۴ خانم  دکتر باقرزاده شنبه ۸-۱۲ سایت ۲۵/۱۰/۹۸ ۹
۵ ۵۰۱۱۸۳۰۱۰ ۱ اصول مبانی مدیریت  √
(دانشجویان غیر مدیریتی)
۳ خانم دکتر ابراهیمی یکشنبه ۱۳-۱۶ ۸ ۲۹/۱۰/۹۸ ۱۱
۶ ۵۰۱۱۸۳۰۷۴ ۱ سازمان مدیریت بیمارستان ۱  √
(دانشجویان غیر مدیریتی)
۲ آقای دکتر احمدی دوشنبه ۱۳-۱۵ ۴ ۰۱/۱۱/۹۸ ۱۱
جمع واحد : ۱۶  
 

√ دانشجویانی  این دروس را انتخاب نمایند که مقطع قبلی غیر مدیریتی باشد .
 
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ترم ۳ ( ورودی مهر ۹۷ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۱۱۸۳۰۸۲ ۱ ارزیابی مراقبتهای بهداشتی ۳ آقای دکتر آرین یکشنبه ۱۳-۱۶ ۱ ۲۱/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۵۰۱۱۸۳۰۸۳ ۱ برنامه ریزی و مدیریت ۳ آقای دکتر پور اصغری چهارشنبه ۸-۱۱ ۲ ۲۳/۱۰/۹۸ ۹
۳ ۵۰۱۱۸۳۰۸۴ ۱ سمینار موردی ۳ خانم دکتر وطن خواه دوشنبه ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰ ۸ ۲۵/۱۰/۹۸ ۱۱
۴ ۵۰۱۱۸۳۰۸۶ ۱ کارورزی ۲ آقای دکتر آقائی          
جمع واحد : ۱۱  
 

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ترم ۵ و ۷ ( ورودی مهر ۹۶ و مهر ۹۵)
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۱۱۸۳۳۲۰ ۱ پایان نامه ۴            
جمع واحد : ۴  
 
 
کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت ترم ۱ ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۴۶۹۰۰۱۸ ۱ روشهای تحقیق کیفی ۲ آقای دکتر آرین یکشنبه ۱۰-۱۲ ۳ ۲۱/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۴۶۹۰۰۰۲ ۱ اصول ارزیابی فناوری سلامت ۲ آقای دکتر آقائی دوشنبه ۱۳-۱۵ ۱ ۲۲/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۴۶۹۰۰۱۵ ۱ کلیات مفاهیم سلامت ۲ آقای دکتر مسعودی دوشنبه ۱۰-۱۲ ۲ ۲۴/۱۰/۹۸ ۹
۴ ۴۶۹۰۰۰۵ ۱ اصول اپیدمیولوژی ۲ ۲ آقای دکتر کبیر یکشنبه ۸-۱۰ ۱ ۲۵/۱۰/۹۸ ۱۱
۵ ۴۶۹۰۰۲۰ ۱ مدیریت و ارزیابی سازمان ۲ آقای دکتر پوراصغری دوشنبه ۱۵-۱۷ ۱ ۲۸/۱۰/۹۸ ۹
۶ ۴۶۹۰۰۲۲ ۱ اقتصاد بهداشت ۲ آقای دکتر علی پور یکشنبه ۱۶-۱۸ ۴ ۲۹/۱۰/۹ ۱۱
۷ ۴۶۹۰۰۱۱ ۱ روشهای آماری در تحقیقات سلامت۱ ۲ خانم دکتر رئیسی یکشنبه ۱۳-۱۶ ۳ ۰۱/۱۱/۹۸ ۱۱
۸ ۴۴۴۳۰۰۱ ۴۰۴ سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی ۱ گروه کتابداری          
جمع واحد : ۱۵  
 
 
کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت ترم ۳ ( ورودی مهر ۹۷ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۴۶۹۰۰۱۰ ۱ تخصیص منابع نظام سلامت و تحلیل بازار فن آوریها ۲ آقای دکتر ابوالحلاج یکشنبه ۸-۱۰ ۲ ۲۲/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۴۶۹۰۰۱۲ ۱ انتقال دانش حاصل از ارزیابی فناوری سلامت ۱ خانم دکتر ابراهیمی شنبه ۱۰-۱۲ ۴ ۲۳/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۳۰۰۰۰۰۰۴ ۱ اصول و مبانی کارآفرینی ۲ آقای دکتر احمدی یکشنبه ۱۰-۱۲ ۲ ۲۵/۱۰/۹۸ ۱۱
۴ ۴۶۹۰۰۰۹ ۱ کارآموزی ۲ آقای دکتر آرین          
جمع واحد : ۷  
 
 
کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت ت ترم ۵ و ۷ ( ورودی مهر ۹۶ و مهر ۹۵)
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۴۶۹۰۰۰۸ ۱ پایان نامه ۶            
جمع واحد : ۶  
 
 
دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ترم ۱ ( ورودی مهر ۹۸)
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۱۱۹۰۰۰۲ ۱ زبان تخصصی ۳ خانم دکتر باقرزاده دوشنبه ۱۰-۱۲ سایت ۲۱/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۵۰۱۱۹۰۰۰۵ ۱ روش تحقیق ۳ آقای دکتر ملکی دوشنبه ۱۵-۱۸ ۴ ۲۳/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۵۰۱۱۹۰۰۰۱ ۱ تحلیل تئوریها (غیر مدیریتی ها) ۳ آقای دکتر مسعودی دوشنبه ۷:۳۰-۱۰ ۹ ۲۵/۱۰/۹۸ ۹
۴ ۵۰۱۱۹۰۰۱۱ ۱ اقتصاد بهداشت و بیمه ۳ آقای دکتر پوراصغری
آقای دکتر رضاپور
دوشنبه
 
یکشنبه
۱۲:۳۰-۱۵
 
۱۳-۱۶
۱۰
 
مرکز تحقیقات
۲۸/۱۰/۹۸ ۹
۵ ۴۴۴۶۰۰۱ ۴۰۵ سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی ۱ گروه کتابداری          
۶   ۱ کارآفرینی ۲ آقای دکتر احمدی یکشنبه ۸-۱۰ ۳ ۳۰۱۰/۹۸ ۱۱
جمع واحد : ۱۵  
 
 
دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ترم ۳ ( ورودی مهر ۹۷)
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۱۱۹۰۰۰۷ ۱ استراتژیهای توسعه ملی ۳ خانم دکتر وطن خواه دوشنبه ۸-۱۰:۳۰ ۳ ۲۱/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۵۰۱۱۹۰۰۰۹ ۱ سمینار سازمان و مدیریت ۳ آقای دکتر جعفری دوشنبه ۱۲:۳۰-۱۵:۳۰ ۹ ۲۳/۱۰/۹۸ ۹
۳ ۵۰۱۱۹۰۰۱۳ ۱ کارورزی ۳ خانم دکتر ابراهیمی       -  
۴ ۵۰۱۱۹۰۰۱۸ ۱ سازمان مدیریت بهداشت و درمان
در ایران
۳ آقای دکتر جعفری دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۸:۳۰ ۹ ۲۵/۱۰/۹۸ ۹
۵ ۵۰۱۱۹۰۰۰۴ ۱ OR پیشرفته (پژوهش عملیاتی) ۳ آقای دکتر خاتمی چهارشنبه ۸-۱۱ ۴ ۲۸/۱۰/۹۸ ۱۱
جمع واحد : ۱۵  
 
 
دکتری سیاستگذاری سلامت ترم ۱ ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱   ۱ آمار در سیاستگذاری ۲ خانم دکتر ابوالقاسمی یکشنبه ۱۵-۱۷ ۹ ۲۵/۱۰/۹۸ ۹
۲   ۱ سلامت جهانی ۲ آقای دکتر پوراصغری دوشنبه ۸-۱۰ ۱ ۲۹/۱۰/۹۸ ۹
۳   ۱ اقتصاد سلامت ۲ آقای دکتر رضاپور سه شنبه ۸-۱۰ مرکز تحقیقات ۰۱/۱۱/۹۸ ۱۱
۴   ۱ روش شناسی پژوهش ۱ ۳ آقای دکتر رواقی شنبه ۹-۱۲ ۱ ۲۱/۱۰/۹۸ ۱۱
۵   ۱ علم سیاست و سیاستگذاری عمومی ۲ آقای دکتر مسعودی دوشنبه ۱۳-۱۵ ۸ ۲۳/۱۰/۹۸ ۹
جمع واحد : ۱۱  
 
 
دکتری سیاستگذاری سلامت ترم ۳ ( ورودی مهر ۹۷ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۶۰۷۹۰۱۱ ۱ عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت ۳ آقای دکتر احمدی سه شنبه ۹-۱۲ ۳ ۲۱/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۵۰۶۰۷۹۰۰۸ ۱ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در نضام بهداشت و درمان ۳ آقای دکتر ملکی سه شنبه ۱۵-۱۸ ۱ ۲۳/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۵۰۶۰۷۹۰۰۲ ۱ تخصیص منابع در نظام سلامت ۲ آقای دکتر جعفری دوشنبه ۸-۱۰ ۲ ۲۵/۱۰/۹۸ ۹
۴ ۵۰۶۰۷۹۰۱۵ ۱ آمار پیشرفته در مدیریت ۲ خانم دکر رئیسی دوشنبه ۱۳-۱۵ ۳ ۰۲/۱۱/۹۸ ۱۱
۵   ۱ کارآفرینی در نظام سلامت ۲ آقای دکتر احمدی دوشنبه ۱۵-۱۷ ۱۰ ۳۰/۱۰/۹۸ ۹
۶ ۵۰۶۰۷۹۰۰۴ ۱ اصلاحات در بخش سلامت ۲ آقای دکتر آرین سه شنبه ۱۳-۱۵ ۶ ۲۸/۱۰/۹۸ ۱۱
جمع واحد : ۱۰  
 
 
دکتری سیاستگذاری سلامت ترم ۵ و ۷ ( ورودی مهر ۹۶ و مهر ۹۵)
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۶۰۷۹۰۰۵ ۱ پایان نامه ۶            
  ۶  
 
 
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم ۱  ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۳۵۷۰۰۱۹ ۱ زبان تخصصی ۳ خانم دکتر صیفوری دوشنبه ۱۳-۱۶ ۵ ۲۱/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۳۵۷۰۰۲۱ ۱ آمار ۲ خانم دکتر ابوالقاسمی یکشنبه ۱۳-۱۵ ۹ ۲۵/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۳۵۷۰۰۲۰ ۱ اصطلاح شناسی پزشکی ۲ آقای دکتر کیان سه شنبه ۱۳-۱۵ ۴ ۲۲/۱۰/۹۸ ۱۱
۴ ۳۵۷۰۰۲۵ ۱ مبانی علم اطلاع رسانی ۲ خانم محقق سه شنبه ۱۰-۱۲ ۱۰ ۲۳/۱۰/۹۸ ۱۱
۵ ۳۵۷۰۰۰۷ ۱ مدیریت کتابخانه ها و مراکز
اطلاع رسانی
۲ خانم محقق دوشنبه ۸-۱۰ ۶ ۲۸/۱۰/۹۸ ۹
۶ ۳۵۷۰۰۰۸ ۱ روش تحقیق ۲ آقای دکتر پناهی یکشنبه ۱۰-۱۲ ۱ ۲۹/۱۰/۹۸ ۱۱
۷ ۳۵۷۰۰۲۲ ۱ سازماندهی منابع پزشکی ۳ آقای علی بیک چهارشنبه ۱۰-۱۳ ۸ ۰۱/۱۱/۹۸ ۹
۸ ۳۵۷۰۰۲۳ ۱ کلیات پزشکی ۱ ۲ آقای دکتر کیان سه شنبه ۱۵-۱۷ ۴ ۰۲/۱۱/۹۸ ۱۱
جمع واحد : ۱۸  
 
 
 
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم ۳  ( ورودی مهر ۹۷ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۳۵۷۰۰۲۸ ۱ سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات ۲ خانم دکتر نعمتی دوشنبه ۱۰-۱۲ ۴ ۲۸/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۳۵۷۰۰۱۴ ۱ مراجع و بانکهای تخصصی پزشکی ۲ خانم دکتر نعمتی دوشنبه ۱۳-۱۵ ۷ ۳۰/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۳۵۷۰۰۱۲ ۱ کتابخانه های دیجیتالی ۲ آقای دکتر صدقی دوشنبه ۸-۱۰ ۷ ۰۲/۱۱/۹۸ ۹
۴ ۳۵۷۰۰۱۰ ۱ کارورزی ۲ خانم محقق          
۵ ۳۵۷۰۰۱۱ ۱ پایان نامه ۶            
جمع واحد : ۱۴  
 
 
دکتری کتابداری در شاخه پزشکی ترم ۱  ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۶۲۳۰۰۰۱ ۱ کاربرد فناوری اطلاعات در نظام
اطلاع رسانی پزشکی
۲ آقای دکتر صدقی
آقای دکتر پناهی
دوشنبه ۱۰-۱۲ ۸ ۲۱/۱۰/۹۸ ۱۱
۲ ۶۲۳۰۰۰۲ ۱ اقتصاد بهداشت و درمان ۲ آقای دکتر علی پور سه شنبه ۱۰-۱۲ ۵ ۲۳/۱۰/۹۸ ۹
۳ ۶۲۳۰۰۱۱ ۱ برنامه ریزی و ارزیابی کتابخانه ها ۲ آقای دکتر پناهی یکشنبه ۱۳-۱۵ ۴ ۲۵/۱۰/۹۸ ۹
۴ ۶۲۳۰۰۱۰ ۱ رفتار اطلاع یابی و نیازهای اطلاعاتی ۲ آقای دکتر صدقی یکشنبه ۱۰-۱۲ ۶ ۲۹/۱۰/۹۸ ۹
۵ ۶۲۳۰۰۱۷ ۱ علوم ارتباطات ۲ خانم دکتر نعمتی سه شنبه ۸-۱۰ ۶ ۰۱/۱۱/۹۸ ۹
جمع واحد : ۱۰  
 
 
دکتری کتابداری در شاخه پزشکی ترم ۳ ( ورودی مهر ۹۷ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۶۲۳۰۰۱۳ ۱ مدیریت پایگاه داده ها ۲ خانم دکتر نعمتی دوشنبه ۸-۱۰ ۱۰ ۲۲/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۶۲۳۰۰۱۵ ۱ سمینار تحقیق در کتابداری و
اطلاع رسانی پزشکی
۲ آقای دکتر صدقی
آقای دکتر پناهی
سه شنبه ۱۰-۱۲ ۸ ۰۱/۱۱/۹۸ ۱۱
۳ ۶۲۳۰۰۱۹ ۱ متون پزشکی ۲ خانم دکتر ماهروزاده
خانم دکتر اقبالیان
یکشنبه ۱۳-۱۵ ۵ ۲۴/۱۰/۹۸ ۱۱
۴ ۶۲۳۰۰۲۰ ۱ کارآموزی ۳ آقای دکتر صدقی
آقای دکتر پناهی
خانم دکتر نعمتی
         
۵ ۶۲۳۰۰۱۶ ۱ مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ۲ آقای دکتر پناهی سه شنبه ۱۳-۱۵ ۵ ۲۹/۱۰/۹۸ ۹
جمع واحد : ۱۱  
 
 
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ترم ۳ ( ورودی مهر ۹۷ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۶۰۶۷۰۱۰ ۱ طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی ۲ ۲ آقای دکتر لنگری زاده دوشنبه ۸-۱۰ ۸ ۲۲/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۵۰۶۰۶۷۰۱۴ ۱ کارآموزی در عرصه ۲ خانم دکتر آیت الهی          
۳ ۵۰۶۰۶۷۰۲۳ ۱ آشنائی با برنامه نویسی با متن باز ۳ خانم دکتر عیانی دوشنبه ۱۲-۱۵ سایت ۲۴/۱۰/۹۸ ۹
۴ ۵۰۶۰۶۷۰۱۳ ۱ شبکه های عصبی و سیستم های هوشمند در پزشکی ۳ خانم دکتر عیانی دوشنبه ۱۵-۱۸ سایت ارشد ۲۹/۱۰/۹۸ ۱۱
۵ ۵۰۶۰۶۷۰۱۱ ۱ سمینار انفورماتیک پزشکی ۲ آقای دکتر لنگری زاده سه شنبه ۱۳-۱۵ ۳ ۰۱/۱۱/۹۸ ۱۱
جمع کل ۱۲  
 
 
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ترم ۱ ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۶۰۶۷۰۱۲ ۱ مدیریت در انفورماتیک پزشکی ۳ خانم دکتر آیت الهی یکشنبه ۹-۱۲ ۴ ۲۲/۱۰/۹۸ ۱۱
۲ ۵۰۶۰۶۷۰۰۷ ۱ ساختار داده های پزشکی و پرونده الترونیک سلامت ۳ آقای دکتر شیخ طاهری دوشنبه ۱۲:۳۰-۱۵ ۲ ۲۴/۱۰/۹۸ ۹
۳ ۵۰۶۰۶۷۰۰۲ ۱ کلیات و اصطلاحات پزشکی ۳         ۲۸/۱۰/۹۸ ۱۱
۴ ۵۰۶۰۶۷۰۲۱ ۱ مباحث ویژه ۳ خانم دکتر صدوقی
خانم نصیری
شنبه ۱۳-۱۶ ۲ ۳۰/۱۰/۹۸ ۹
۵ ۵۰۶۰۶۷۰۰۴ ۱ کاربرد آمار در مراقبتهای بهداشتی درمانی ۲ آقای دکتر آزادی شنبه ۱۰-۱۲ ۲ ۰۲/۱۱/۹۸ ۱۱
جمع کل ۱۶  
 
 
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ترم ۳  ( ورودی مهر ۹۷ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۸۲۰۰۱۳ ۱ مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ۳ خانم دکتر آیت الهی سه شنبه ۹-۱۲ ۲ ۲۲/۱۰/۹۸ ۱۱
۲ ۵۸۲۰۰۰۸ ۱ سمینار تحقیق ۲ خانم دکتر احمدی چهارشنبه ۱۰-۱۲ ۱ ۰۱/۱۱/۹۸ ۹
۳ ۵۸۲۰۰۰۵ ۱ استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها ۲ آقای دکتر لنگری زاده دوشنبه ۱۵-۱۷ سایت ۲۴/۱۰/۹۸ ۱۱
۴ ۵۸۲۰۰۱۶ ۱ آمار حیاتی پیشرفته ۲ آقای دکتر صالحی دوشنبه ۱۰-۱۲ ۱ ۲۹/۱۰/۹۸ ۱۱
جمع کل ۹  
 
 
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ترم ۱  ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۸۲۰۰۰۹ ۱ فناوری ارتباطات بهدداشتی ۲ آقای دکتر لنگری زاده شنبه ۱۳-۱۵ ۶ ۲۱/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۴۲۰۹۵۹۰ ۱ اقتصاد بهداشت ۲ آقای دکتر علی پور شنبه ۱۰-۱۲ ۳ ۲۳/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۴۴۴۳۰۰۱ ۴۰۱ سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی ۱ گروه کتابداری          
۴ ۵۸۲۰۰۲۹ ۱ ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر ۴ آقای دکتر لنگری زاده یکشنبه ۸:۳۰-۱۲:۳۰ سایت ۲۵/۱۰/۹۸ ۹
۵ ۵۸۲۰۰۱۵ ۱ روش تحقیق در علوم بهداشتی ۲ خانم دکتر احمدی
خانم نصیری
یکشنبه ۱۳-۱۵ ۷ ۲۸/۱۰/۹۸ ۱۱
جمع کل ۱۱  
 
 
دکتری انفورماتیک پزشکی ترم ۳  ( ورودی مهر ۹۷ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۴۸۱۰۰۶۱ ۱ آمار و اپیدمیولوژی پیشرفته ۲ آقای دکتر صالحی دوشنبه ۱۳-۱۵ ۶ ۲۲/۱۰/۹۸ ۱۱
۲ ۴۸۱۰۰۶۷ ۱ روشهای ارزیابی و ارزشیابی در انفورماتیک پزشکی ۲ خانم دکتر آیت الهی یکشنبه ۱۳-۱۵ ۶ ۲۴/۱۰/۹۸ ۹
۳ ۴۸۱۰۰۶۳ ۱ اکتشاف دانش و داده کاوی در بانکهای اطلاعاتی پزشکی ۳ آقای دکتر شیخ طاهری دوشنبه ۱۵-۱۸ ۲ ۲۸/۱۰/۹۸ ۹
۴ ۴۸۱۰۰۷۷ ۱ مدیریت پروژه در راه اندازی
سیستم های اطلاعات
۲ خانم دکتر صدوقی
آقای دکتر دلاوری
شنبه ۱۳-۱۵ ۳ ۳۰/۱۰/۹۸ ۱۱
۵ ۴۸۱۰۰۶۸ ۱ روش طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات و دانش تکسونومی ۱ آقای دکتر آسوشه سه شنبه ۸-۱۰ ۴ ۰۲/۱۱/۹۸ ۹
جمع کل ۱۰  
 
 
دکتری مدیریت اطلاعات سلامت ترم ۱  ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۳۲۰۰۲۴ ۱ سمینار تحقیق ۳ خانم دکتر صدوقی یکشنبه ۱۳-۱۶ ۲ ۰۲/۱۱/۹۸ ۱۱
۲ ۵۳۲۰۰۰۸ ۱ پژوهش عملیاتی ۳ آقای دکتر خاتمی چهارشنبه ۱۵-۱۸ ۳ ۲۲/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۵۳۲۰۰۰۴ ۱ ساختمان داده و برنامه نویسی ۳ آقای دکتر لنگری زاده یکشنبه ۸:۳۰-۱۲:۳۰ سایت ۲۵/۱۰/۹۸ ۱۱
۴ ۵۳۲۰۰۲۳ ۱ روشهای بهبود و مدیریت کیفیت اطلاعات ۳ آقای دکتر شیخ طاهری شنبه ۱۵-۱۸ ۶ ۲۸/۱۰/۹۸ ۱۱
۵ ۵۳۲۰۰۱۷ ۱ طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت ۱ ۲ خانم دکتر احمدی شنبه ۱۳-۱۵ ۲ ۳۰/۱۰/۹۸ ۹
جمع کل ۱۲  
 
 
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت ترم ۱ ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۵۲۰۰۰۳ ۱ اقتصاد خرد و کلان ۳ آقای دکتر هادیان
خانم دکتر سلیمانی
یکشنبه
یکشنبه
۱۰-۱۲
۸-۱۰
۱۰ ۲۸/۱۰/۹۸ ۱۱
۲ ۵۵۲۰۰۰۵ ۱ اقتصاد سنجی ۲ آقای دکتر هادیان یکشنبه ۱۳-۱۵ ۱۰ ۲۳/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۵۵۲۰۰۰۶ ۱ مبانی اقتصاد سلامت ۲ آقای دکتر علی پور سه شنبه ۱۳-۱۵ ۱ ۳۰/۱۰/۹۸ ۹
۴ ۵۵۲۰۰۰۸ ۱ روشهای پژوهش کمی ۳ آقای دکتر آقائی دوشنبه ۸-۱۰ ۴ ۲۱/۱۰/۹۸ ۱۱
۵   ۱ کارآفرینی در نظام سلامت ۳ خانم دکتر سلیمانی سه شنبه ۷:۳۰-۱۰ سایت -  
۶ ۴۴۴۳۰۰۱ ۴۰۲ سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی ۱ گروه کتابداری          
جمع واحد : ۱۴  
 
 
 
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت ترم ۳ ( ورودی مهر ۹۷ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۵۲۰۰۱۳ ۱ اقتصاد سنجی پیشرفته ۳ خانم دکتر سلیمانی یکشنبه ۱۳-۱۶ سایت ۲۲/۱۰/۹۸ ۱۱
۲ ۵۵۲۰۰۱۴ ۱ جامعه شناسی پزشکی ۳ آقای دکتر منصوریان یکشنبه ۱۰-۱۳ ۵ ۲۴/۱۰/۹۸ ۹
۳ ۵۵۲۰۰۰۹ ۱ اپیدمیولوژی و تحقیقات کیفی ۲ خانم دکتر ریماز دوشنبه ۸-۱۰ ۵ ۲۸/۱۰/۹۸ ۱۱
۴ ۵۵۲۰۰۱۶ ۱ اقتصاد سلامت ۲ ۳ آقای دکتر ابوترابی دوشنبه ۱۵-۱۸ ۳ ۳۰/۱۰/۹۸ ۹
۵ ۵۵۲۰۰۱۹ ۱ ارزیابی فن آوری سلامت (اختیاری) ۲ آقای دکتر علی پور دوشنبه ۱۳-۱۵ ۶ ۰۲/۱۱/۹۸ ۹
جمع واحد : ۱۳  
 
 
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت ترم ۵ ( ورودی مهر ۹۶)
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۵۲۰۰۱۷ ۱ پایان نامه ۴            
جمع واحد : ۴  
 

 
دکتری اقتصاد سلامت ترم ۱ ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۶۰۷۸۰۱۲ ۱ روش تحقیق پیشرفته در علوم اجتماعی ۳ خانم دکتر رئیسی سه شنبه ۹-۱۲ ۱ ۰۲/۱۱/۹۸ ۱۱
۲ ۵۰۶۰۷۸۰۰۴ ۱ اقتصاد سنجی کاربردی ۲ خانم دکتر سلیمانی سه شنبه ۱۵-۱۷ سایت ۲۹/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۵۰۶۰۷۸۰۰۳ ۱ اقتصاد سلامت ۳ آقای دکتر ابوترابی چهارشنبه ۱۵-۱۸ ۲ ۲۵/۱۰/۹۸ ۹
جمع واحد : ۸  
 
 
دکتری اقتصاد از سایر گرایشها  ترم ۱ ( ورودی مهر ۹۸ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۶۰۷۸۰۱۲ ۱ روش تحقیق پیشرفته در علوم اجتماعی ۳ خانم دکتر رئیسی سه شنبه ۹-۱۲ ۱ ۰۲/۱۱/۹۸ ۱۱
۲ ۵۰۶۰۷۸۰۰۴ ۱ اقتصاد سنجی کاربردی ۲ خانم دکتر سلیمانی سه شنبه ۱۵-۱۷ سایت ۲۹/۱۰/۹۸ ۱۱
۳ ۵۰۶۰۷۸۰۰۹ ۱ اقتصاد سلامت ۳ آقای دکتر ابوترابی چهارشنبه ۱۵-۱۸ ۲ ۲۵/۱۰/۹۸ ۹
۴ ۵۰۶۰۷۸۰۰۳ ۱ مبانی اقتصاد سلامت ۲ آقای دکتر علی پور سه شنبه ۱۳-۱۵ ۱ ۳۰/۱۰/۹۸ ۹
۵   ۱ اقتصاد خرد ۳ آقای دکتر هادیان یکشنبه ۱۰-۱۲ ۱۰ ۲۸/۱۰/۹۸ ۱۱
۶ ۵۰۶۰۷۸۰۰۸   اقتصاد کلان   خانم دکتر سلیمانی یکشنبه ۸-۱۰ ۱۰ ۲۸/۱۰/۹۸ ۱۱
۷ ۵۰۱۱۲۰۰۰۰ ۴۰۶ سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی ۱ گروه کتابداری          
جمع واحد : ۱۵  
 
 
دکتری اقتصاد سلامت ترم ۳ ( ورودی مهر ۹۷ )
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۰۶۰۷۸۰۲۰ ۱ اقتصاد و سیاستگذاری داروئی ۳ خانم دکتر مرادی دوشنبه ۱۳-۱۶ کنفرانس۳ ۲۲/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۵۰۶۰۷۸۰۱۴ ۱ اقتصاد بخش عمومی ۲ آقای دکتر هادیان دوشنبه ۱۰-۱۲ ۵ ۲۴/۱۰/۹۸ ۹
۳ ۵۰۶۰۷۸۰۱۶ ۱ ارزیابی اقتصادی پروژه های سلامت ۲ آقای دکتر رضاپور سه شنبه ۱۳-۱۵ مرکز تحقیقات ۲۸/۱۰/۹۸ ۹
۴ ۵۰۶۰۷۸۰۲۴ ۱ بازاریابی خدمات سلامت ۳ آقای دکتر عربلو سه شنبه ۷:۳۰-۱۰ ۹ ۳۰/۱۰/۹۸ ۱۱
۵ ۵۰۶۰۷۸۰۱۵ ۱ اقتصاد بیمه ۲ آقای دکتر هادیان سه شنبه ۱۰-۱۲ ۶ ۲۵/۱۰/۹۸ ۱۱
جمع واحد : ۱۲  
 
 
دکتری سلامت در بلایا  ترم ۱ ( ورودی مهر ۹۸)
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۶۷۰۰۰۳ ۱ مبانی بلایا در نظام سلامت ۲ آقای دکتر سیدین یکشنبه ۸-۱۰ ۸ ۲۱/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۵۶۷۰۰۰۴ ۱ اصول مدیریت و برنامه ریزی ۲ آقای دکتر سیدین یکشنبه ۱۰-۱۲ ۸ ۲۳/۱۰/۹۸ ۹
۳ ۵۶۷۰۰۰۶ ۱ زبان تخصصی ۳ خانم دکتر صیفوری
خانم دکتر مصلحی
یکشنبه ۱۳-۱۶ ۹ ۲۵/۱۰/۹۸ ۱۱
۴ ۵۶۷۰۰۶۷ ۱ روش تحقیق کیفی پیشرفته ۲ آقای دکتر سیدین سه شنبه ۱۰-۱۲ ۹ ۲۸/۱۰/۹۸ ۱۱
۵ ۵۶۷۰۰۶۵ ۱ مباحث خاص بهداشت عمومی و بلایا ۲ خانم دکتر مصلحی سه شنبه ۸-۱۰ ۸ ۳۰/۱۰/۹۸ ۹
۶ ۵۶۷۰۰۵۸ ۱ سلامت روانی و اجتماعی در بلایا ۲ خانم دکتر خادم الرضا چهارشنبه ۸-۱۰ ۳ ۰۲/۱۱/۹۸ ۹
جمع واحد : ۱۳  
 
 
دکتری سلامت در بلایا  ترم ۳ ( ورودی مهر ۹۶)
ردیف شماره درس شماره گروه نام درس تعداد واحد نام مدرس روز ساعت کلاس شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۵۶۷۰۰۱۴ ۱ ارزیابی و تحلیل خطر پیشرفته ۲ آقای دکتر سیدین سه شنبه ۸-۱۰ ۱۰ ۲۱/۱۰/۹۸ ۹
۲ ۵۶۷۰۰۱۳ ۱ مخاطرات طبیعی و انسان ساخت ۲ خانم دکتر مصلحی یکشنبه ۱۰-۱۲ ۹ ۲۳/۱۰/۹۸ ۹
۳ ۵۶۷۰۰۶۲ ۱ تغییر اقلیم و مخاطرات سلامتی
ناشی از آن
۱ خانم دکتر مصلحی یکشنبه ۹-۱۰ ۹ ۲۵/۱۰/۹۸ ۹
۴ ۵۶۷۰۰۶۴ ۱ خدمات درمانی در بلایا ۲ آقای دکتر نصیری یکشنبه ۱۳-۱۵ ۶ ۲۸/۱۰/۹۸ ۹
۵ ۵۶۷۰۰۲۱ ۱ سمینار ۱ خانم دکتر مصلحی یکشنبه ۸-۹ ۹    
۶ ۵۶۷۰۰۲۲ ۱ کارورزی ۲ آقای دکتر سیدین          
۷ ۵۶۷۰۰۴۲ ۱ GIS و کاربرد آن در بلایا ۲ آقای دکتر عبدالهی شنبه ۸-۱۵ کنفرانس۳ ۳۰/۱۰/۹۸ ۱۱
۸ ۵۶۷۰۰۳۹ ۱ بهداشت روان در بلایا ۲ خانم دکتر خادم الرضا چهارشنبه ۱۰-۱۲ ۳ ۰۲/۱۱/۹۸ ۱۱
جمع واحد : ۱۴  
 Template settings