برگزاری شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دریافت تقویم برگزاری شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در سال 1403


سال تحصیلی 1402-1401

روزهای دوشنبه از ساعت 13:00 الی 15:00
از تاریخ اول مهر ماه 1401 الی 31 شهریور 1402


سال تحصیلی 1401-1400

روزهای دوشنبه از ساعت 13:00 الی 15:00
از تاریخ اول مهر ماه 1400 الی 31 شهریور 1401

Template settings