جناب آقای جعفر مختاری: مسئول حفاظت فیزیکی دانشکده
جناب آقای مظفر فخیمی: حفاظت فیزیکی دانشکده
جناب آقای حسن بابایی نژاد: حفاظت فیزیکی دانشکده
جناب آقای رامین شهیدانی: حفاظت فیزیکی دانشکده
جناب آقای محمد اشکانی پور: حفاظت فیزیکی دانشکده
جناب آقای کامران ربیعی: حفاظت فیزیکی دانشکده
 
   • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings