جناب آقای کیهانیان
مسئول واحد خدمات
شماره تماس داخلی: 174

جناب آقای حبیبی
مسئول پذیرایی

جناب آقای رضایی
مسئول نظافت
جناب آقای فتحی
مسئول نظافت

جناب آقای رجبی
مسئول نظافت

سرکار خانم مهرابی
مسئول نظافت

سرکار خانم شایسته
مسئول نظافت

شرح وظایف مسئول خدمات:

 1. حضور مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله.
 2. نظارت کامل بر نظافت روزانه ساختمانهای اداری، نمازخانه، درب و پنجره، کف اتاقها و سالن ها، شیشه ها، تجهیزات و اثاثیه.
 3. آشنایی کافی با مقررات ایمنی و شیوههای پیشگیری خطرات ناشی از کار.
 4. آشنایی کامل با نحوه پذیرائی و تشریفات مهمانداری.
 5. آشنایی کامل با مواد شوینده و ضد عفونی کننده و نحوه استفاده و کاربرد صحیح آنها
 6. دقت ومراقبت در بکارگیری و استفاده صحیح و متناسب از ابزار کار.
 7. وانائی سرپرستی کارگران خدماتی و ایجاد روحیه مشارکت و همکاری در آنها.
 8. آشنائی کامل با دستگاههای نظافتی و توانائی کافی در انجام سرویسهای مورد نیاز آنها.
 9. نظارت بر جمع آوری و انتقال ضایعات و زباله ها و نخاله ها به محلهای تعیین شده.
 10. پیگیری واقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای امور نظافتی و خدماتی.
 11. دقت ومراقبت در بکارگیری و استفاده صحیح و متناسب از ابزار کار.
 12. اطلاع از مشکلات، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبود آنها و گزارشبهمافوق.
 13. رعایت اصولی ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.
 14. هماهنگی پرسنل خدمات جهت برگزاری مراسم و جلسات
 15. تنظیم و تکمیل چک لیست خدماتی تنظیفات
 16. انجامسایر وظایف محوله با نظر مافوق

شرح وظایف نیروی خدمات:

 1. نظافت طبقات شامل تی ،جارو ، گردگیری ، تمیز کردن میزها و کمدها
 2. شستشو و تمیز کردن شیشه ها و پارتیشن ها
 3. جابه جایی وسایل واحد ها بنا به درخواست واحد مربوطه
 4. انجام درخواست و فراهم کردن لوازم مورد نیاز واحدها
 5. جمع آوری وسایل اسقاطی و تعمیر و نگهداری وسایل و اثاثیه معیوب
 6. نظافت راهروها ، پله ها و سرویسهای بهداشتی کل ساختمان
 7. آذین بندی و نصب علمها در زمان برگزاری جشنها و مراسم مذهبی و ملی
 8. شستشو و تمیز کردن راه پله های فرار هر دو هفته یک بار
 9. شستشو وتمیز کردن هرهفته سرویس های بهداشتی با مواد مخصوص
 10. گرد گیری و نظافت روزانه میز، صندلی، زیر میز، زیر و پشت وسایل، روی شیشه ها، پنجره ها، کمدها و...درکلیه اطاقها.
 11. انتقال زباله ها و مواد دور ریختنی و غیرقابل مصرف به خارج از مجموعه با تایید مدیریت
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings