جناب آقای کیهانیان
مسئول واحد خدمات
شماره تماس داخلی: 174
دریافت شرح وظایف آقای کیهانیان

جناب آقای حبیبی
مسئول پذیرایی
دریافت شرح وظایف آقای حبیبی

جناب آقای رضایی
مسئول نظافت
دریافت شرح وظایف آقای رضایی

جناب آقای فتحی
مسئول نظافت
دریافت شرح وظایف آقای فتحی

جناب آقای رجبی
مسئول نظافت
دریافت شرح وظایف آقای رجبی

سرکار خانم مهرابی
مسئول پذیرایی
دریافت شرح وظایف خانم مهرابی

سرکار خانم شایسته
مسئول نظافت
دریافت شرح وظایف خانم شایسته

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings