در راستای اجرای مأموریت محوله به دانشگاه علوم پزشکی ایران با محوریت "مدیریت و اقتصاد سلامت" ازطرف معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  تعدادی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی  به عنوان همکار کارگروه مأموریت معرفی شده اند.

نام مرکز تحقیقات/ دانشگاه

دانشگاه / سازمان

مدیریت سلامت

بقیه ا...

ارتقاء سلامت

زاهدان

مدیریت سلامت در تجمع های انبوه

سازمان هلال احمر

مدل سازی در سلامت

شهرکرد

مدیریت اطلاعات سلامت

کاشان

مدل سازی در سلامت

کرمان

دانشگاه علوم پزشکی بم

بم

Template settings