سرکار خانم  تتر پور: مسئول حراست دانشکده
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
تلفن: ۸۸۷۷۳۰۸۰      داخلی ۱۲۳

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings