سرکار خانم شکارچی: مسئول دفتر ریاست دانشکده
شماره تلفن:  ۸۸۷۹۳۸۰۵  یا داخلی: ۱۱۹
ساعت حضور در دانشکده: ۸ الی ۱۵

شرح وظایف دفتر ریاست

  • دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشکده
  • انجام امور اختصاصی ریاست دانشکده اعم از مکاتبات، ارجاعات، ملاقات ها و ابلاغ دستورات صادره به معاونین و سایر مسئولین ذیربط و در صورت لزوم پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی
  • رسیدگی به امور مراجعان حوزه ریاست و ارائه راهنمایی لازم به آنان، هدایت آنها به واحدهای مربوطه
  • تعیین وقت برای ملاقات (کارکنان، مسئولین و سایر مراجعین با ریاست دانشکده) تهیه لیست درخواست کنندگان و تنظیم ساعات ملاقات آنها با رئیس دانشکده
  • برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با داخل و خارج و بالعکس
  • آگاه کردن اعضای شرکت کننده از نشست ها و جلساتی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود
  • انجام مکاتبات اختصاصی حوزه ریاست (تهیه پیش نویس نامه ها و گزارشات مربوط به رئیس دانشکده، نگهداری سوابق مربوطه)
  • گرفتن گزارش از واحدها و ارائه فعالیت های انجام شده به ریاست دانشکده
  • انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده

 

 

Template settings