سرکار خانم افسانه آذر
کارشناس دفتر معاونت آموزشی
شماره مستقیم: 88780736

دریافت شرح وظایف خانم آذر

سرکار خانم فریبا افشاریان
مسئول هماهنگی و پایش برنامه های معاونت آموزشی دانشکده
مسئول اتوماسیون دانشکده
داخلی: ۱۲۹
شماره مستقیم: ۸۸۷۸۲۹۱۹

دریافت شرح وظایف خانم افشاریان

شرح وظایف مسئول هماهنگی و پایش برنامه‌های معاونت آموزشی:

  • هماهنگی امور اداری و مکاتبات دفتر معاونت آموزشی
  • رابط و کارشناس اعتباربخشی دانشکده
  • رابط رتبه بندی دانشکده
  • مسئول طرح راد

شرح وظایف راهبر اتوماسیون:

  • ایجاد کارتابل پرسنل، امضاها، ساختار سازمانی، عناوین، سربرگ‌ها و ...

Template settings