جناب آقای دکتر محمدرضا ملکی: مدیر مسئول

سرکار خانم دکتر فرحناز صدوقی: سردبیر

 

سرکار خانم دکتر الهام شاه بهرامی: مدیر اجرایی

سرکار خانم مریم خاکزاد: مدیر داخلی

جناب آقای سامان محمدپور: مدیر وبسایت

دفتر نشریه علمی- پژوهشی مدیریت سلامت

تنظیمات قالب