رابطین اجرایی کمیته پاسخ دهی به ماموریت علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

 

 

آقای دکتر ناصر درخشانی

هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت 

 

آقای دکتر رضا جهانگیری

کارشناس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

Template settings