راهنمای اساتید دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی جهت سامانه ماد

فایل راهنمای گزارش گیری از ارزشیابی نحوه تدریس اساتد توسط دانشجویان

 Template settings