به منظور آشنایی دانشجویان گرامی با رشته‌های مصوب در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، این رشته‌ها به تفکیک مقطع در اختیار قرار می‌گیرد.

 

رشتههای مقطع دکتری تخصصی

دانشکده

ردیف

نام رشته های مصوب

مصوبات شورای گسترش دانشگاههای

علوم پزشکی کشور

شماره و تاریخ نامه

شماره اجلاس

تاریخ تصویب

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

16

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

117

77/5/4

77/5/11 مورخ آ/2/6082

17

مدیریت اطلاعات سلامت

117

77/5/4

77/5/11 مورخ آ/2/6072

18

اقتصاد سلامت

189

87/6/20

مورخ آ/16/233464

87/6/30

19

سیاستگذاری سلامت

194

88/3/2

مورخ آ/16/103126

88/3/13

20

سلامت در بلایا

203

89/4/28

89/5/25 آمورخ/16/193816

21

کتابداری و اطلاع رسانی

پزشکی

239

93/6/22

93/7/8مورخ د/500/1933

22

انفورماتیک پزشکی

242

93/9/15

93/10/9مورخ د/500/2869

23

آینده پژوهی سلامت

277

99/2/21

99/3/31مورخ د/500/1082

24

مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام

سلامت

286

1401/3/22

مورخ د/500/2222

1401/5/1

 


رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد

دانشکده

ردیف

نام رشته های مصوب

مصوبات شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

شماره و تاریخ نامه

تاریخ تصویب

شماره اجالس

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

15

فناوری اطلاعات سلامت

69/11/17

41

69/12/7 مورخ 10134

16

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

70/5/6

46

70/5/21 مورخ 5182

17

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

70/5/6

46

70/5/21 مورخ 5181

18

اقتصاد بهداشت

79/3/18

135

79/3/22 مورخ آ/2/4278

19

انفورماتیک پزشکی

88/3/2

194

88/3/12آمورخ/16/100728

20

ارزیابی فناوری سالمت

92/2/23

224

92/3/4 دمورخ/500/593

21

ژورنالیسم پزشکی

1400/3/3

282

1400/3/24 مورخ د/500/1346

22

سلامت در حوادث و بلایا

1400/12/8

285

1401/1/31 مورخ د/500/446

 


رشته‌های مقطع کارشناسی

ردیف

نام رشته

مقطع

نام دانشکده

تاریخ تاسیس

موافقت باعدم پذیرش

12

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

1363

93/12/16

13

کتابداری در شاخه پزشکی

کارشناسی

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

1369

93/12/16

14

فن آوری اطلاعات سلامت

کارشناسی

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

1388

93/12/16

Template settings