جناب آقای دکتر عزیز رضاپور: سرپرست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت با رتبه استاد
ارسال پیام مستقیم به ریاست دانشکده: dean.shmis@iums.ac.ir 

شماره تماس با دفتر: ۸۸۷۹۳۸۰۵ 

Template settings