سرکار خانم دکتر وطن‌خواه: رییس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
جهت ارسال پیام مستقیم به ریاست دانشکده به آدرس dean.shmis@iums.ac.ir نامه الکترونیکی ارسال فرمائید. همچنین می‌توانید با استفاده از فرم تعبیه شده در وبسایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اقدام به طرح پرسش، انتقاد و پیشنهاد نمایید.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings