سرکار خانم دکتر مریم السادات رزمگیر

سرپرست محترم کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده

عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

Template settings