شورای آموزشی دانشکده

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
(مصوب جلسه 684 مورخ 12 دی ماه 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای آموزشی: در هر دانشکده که دارای سه گروه آ موزشی یا بیشتر باشد، شورای آموزشی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
 • رئیس دانشکده
 • معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • مدیران گروه های آموزشی دانشکده
 • مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده (دبیر شورا)

وظایف شورای آموزشی دانشکده:

 1. برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی موسسه ابلاغ میگردد؛
 2. تدوین سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی موسسه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح؛
 3. بررسی و تدوین طرح های آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری موسسه؛
 4. بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری موسسه؛
 5. هماهنگی میان گروه های و بخش های در ارائه دروس مشترک؛
 6. اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده؛
 7. بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای موسسه برای تکمیل اعضای هیات علمی هر گروه؛
 8. بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی؛
 9. بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع میدهند؛
 10. بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی

جلسات این شورا روزهای دوشنبه از ساعت 13 الی 14 برگزار می‌گردد.


اعضای شورای آموزشی دانشکده

جناب آقای دکتر رضاپور        |       سرکار خانم دکتر نعمتی        |       سرکار خانم دکتر آیت اللهی        |       سرکار خانم دکتر اسدزندی        |       سرکار خانم دکتر وطن خواه        |       سرکار خانم دکتر دهناد        |       جناب آقای دکتر سیدین        |       جناب آقای دکتر شیخ طاهری        |       جناب آقای دکتر پور اصغری        |       سرکار خانم دکتر مصلحی

Template settings