شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

شورای تحصیلات تکمیلی هر دانشکده جانشین شورای آموزش- پژوهش آن دانشکده در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا خواهد بود. 

جلسات این شورا روزهای دوشنبه از ساعت 13 الی 14 برگزار می‌گردد.


اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

جناب آقای دکتر رضاپور        |       سرکار خانم دکتر نعمتی        |       سرکار خانم دکتر آیت اللهی        |       سرکار خانم دکتر اسدزندی        |       سرکار خانم دکتر وطن خواه        |       سرکار خانم دکتر دهناد        |       جناب آقای دکتر سیدین        |       جناب آقای دکتر شیخ طاهری        |       جناب آقای دکتر پور اصغری        |       جناب آقای دکتر گرجی        |       جناب آقای دکتر علی‌پور        |       سرکار خانم دکتر شعربافچی‌زاده

Template settings